”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Ympäristövaikutusten arviointi Itämeren kaasuputkihankkeesta

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE
Satu Hassi (Verts/ALE) 21.06.2007

Aihe: Ympäristövaikutusten arviointi Itämeren kaasuputkihankkeesta

Lukuisat ympäristöjärjestöt ja useat EU:n jäsenmaat ovat arvostelleet NordStream-yhtiön suunnitteleman Itämeren kaasuputken ympäristövaikutusarviota.

Erityisesti on arvosteltu sitä, että yhtiö ei ole esittänyt valitsemalleen reitille mitään perusteluja. Yhtiötä on vaadittu tutkimaan vaihtoehtoisia reittejä, myös maitse kulkevia, jotta voitaisiin ympäristölle paras vaihtoehto. Yhtiö on suostunut tutkimaan vaihtoehtoisia linjauksia vain muutamissa kohdin.

Esimerkiksi Suomen ympäristöviranomaiset ovat ilmoittaneet Suomen haluavan mukaan hankkeesta tehtävään kansainväliseen ympäristövaikutusarvioon. Ympäristöjärjestöistä ainakin WWF haluaisi mukaan YVA:a tekemään.

Itämeri on IMO:ssa luokiteltu erityisen haavoittuvaksi merialueeksi. Putken ympäristöriskeistä on julkisuudessa nostettu esille erityisesti ongelmajätteet, kuten meren pohjaan upotetut pommit ja kemialliset aseet. Mutta myös merenpohjan liikuttelun aiheuttama pohjalle sedimentoituneiden ravinteiden liukeneminen meriveteen on merkittävä uhka, koska Itämeren pahin ympäristöongelma on rehevöityminen. Ruotsissa julkaistun tutkimuksen mukaan meren rehevöityminen on saattanut jo nyt saavuttaa kynnysarvon, jonka jälkeen meri ei enää täysin pysty toipumaan ennalleen. Siksi myös ravinteiden nousu pohjasedimenteistä meriveteen putkea rakennettaessa tulisi minimoida.

Komission vastauksessa aiemmin esittämääni kysymykseen todettiin, että ”Itämeri on ekologisesti haavoittuva; tämä tulee huomioida hankkeen ympäristövaikutuksia arvioitaessa. On kuitenkin kyseisen kaasuputken rakentajien (Gazprom/BASF) tehtävä toteuttaa YVA, tarvittaessa yhteistyössä asianomaisten maiden kanssa.”

Komissio totesi myös, että vuonna 2001 EU:n ja Venäjän välisen vuoropuhelun yhteydessä Itämeren kaasuputki määriteltiin yhteistä etua koskevaksi hankkeeksi, näiden hankkeiden yhtenä valintaperusteena tulisi olla se, että mikään vakava ympäristöön liittyvä vaara ei saisi vaarantaa hankkeen toteuttamista, ja että hanke ei riko EU:n tai Venäjän ympäristölakeja.

NordStream haluaa aloittaa itse putken rakentamisen sangen pikaisella aikataululla, mikä voi kuitenkin johtaa siihen, että ympäristövaikutuksia ei ehditä arvioida riittävän hyvin, jotta voitaisiin pätevän tiedon pohjalta valita ympäristölle vähiten haittaa aiheuttava reitti.

Täyttääkö Itämeren kaasuputken ympäristövaikutusten arviointi komission mielestä EU:n lainsäädännön vaatimukset ja jos ei, mihin toimenpiteisiin komissio aikoo ryhtyä?

E-3421/2007 
Stavros Dimasin komission puolesta antama vastaus
25.9.2007
 
Komission kanta Itämeren ympäristön haavoittuvuudesta ja tärkeydestä on edelleen sama kuin mitä se totesi vastauksessaan arvoisan parlamentin jäsenen aiemmin esittämään kysymykseen P‑0353/06(1).

Pohjois-Euroopan kaasuputki on ollut lupavaiheessa vuodesta 2006 lähtien. Tässä yhteydessä toimitettiin 14. marraskuuta 2006 kaikille asianomaisille Itämeren maille Espoon yleissopimuksen mukainen virallinen hankeilmoitus. Komission käsityksen mukaan asian tiimoilta järjestettiin yli 20 avointa, julkista kuulemista ja 100 kokousta asianomaisten viranomaisten kanssa sekä vastaanotettiin 129 lausuntoa. Esitettyjen suositusten perusteella on käynnistetty lisäselvityksiä.

Kuten arvoisa parlamentin jäsen tietää, Pohjois-Euroopan kaasuputkihankkeessa on noudatettava tarkasti EU:n ja kansallisen tason ympäristölainsäädäntöä.

Nord Stream ‑yhtiön edustajat kävivät 6. heinäkuuta 2007 komissiossa esittelemässä ympäristönvaikutusten arviointiprosessia (YVA). Komission käsityksen mukaan parhaan mahdollisen reitityksen valinnassa otetaan huomioon viranomaisten ja kansalaisten kansainvälisessä kuulemismenettelyssä antamien lausuntojen analysoinnista saadut tulokset. Kokouksessa todettiin, että lopullinen YVA-raportti on tarkoitus antaa loppusyksystä 2007, jolloin komission on määrä tarkastella sitä. Luonnonsuojelunäkökohtia koskevat yksityiskohtaiset selvitykset on annettava siinä vaiheessa, kun hankkeen lopullisesta toteutustavasta päätetään YVA-prosessin loppuvaiheessa.

Komissio haluaa kuitenkin muistuttaa, että asianomaiset yhtiöt vastaavat kaikilta osin putken lopulliseen reititykseen ja siihen liittyviä investointeja koskevista päätöksistä. Ne perustuvat kyseisten yritysten omiin riskiarvioihin ja taloudellisiin arvioihin, ja ne toteutetaan asianomaisten viranomaisten suostumuksella ja edellyttäen, että EU:n lainsäädäntöä noudatetaan kaikilta osin.

Tämänhetkisen tilanteen perusteella voidaan todeta, että YVA-prosessi on käynnissä EU:ssa ja että tähän mennessä ei ole ilmennyt viitteitä siitä, että Euroopan yhteisön ympäristölainsäädäntöön sisältyviä menettelyjä todennäköisesti rikottaisiin. Komissio jatkaa asian huolellista seuraamista pitäen mielessään, että arvioinnin lopullista tulosta eli sen yhteensopivuutta keskeiseen ympäristölainsäädäntöön nähden, ei voida ratkaista ennakolta.