”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Yhteistyö Venäjän kanssa Itämeren alueen rikkipäästöjen osalta

Kirjallinen kysymys komissiolle

Sirpa Pietikäinen (EPP) ja Satu Hassi (Verts/ALE)

Komissio on esittänyt suunnitelmansa tarkastella uudelleen meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuutta koskevaa direktiiviä 2005/33/EY sisällyttääkseen Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) kanssa huhtikuussa 2008 aikaansaadun sopimuksen meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikki- ja typpipäästöjen vähentämisestä EU:n lainsäädäntöön.

Ehdotuksen mukaan on sovittu enimmäismäärän vähentämisestä 3,5 prosenttiin 1. tammikuuta 2012 lähtien sekä 0,5 prosentin lisävähennyksestä 1. tammikuuta 2020 lähtien toteutettavuustutkimuksen nojalla. Itämeren kaltaisilla herkillä alueilla (SECA) meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden suurimman sallitun rikkipitoisuuden on kuitenkin määrä laskea aiemmalta 1,5 prosentin tasolta 0,1 prosenttiin 1. tammikuuta 2015 alkaen.

Itämeri on perustellusti nimetty rikin oksidien päästöjen valvonta-alueeksi (SECA) hyvin herkän luonteensa vuoksi. Merialueen ympäristön katastrofaalisen ja sen saasteelle ja päästöille herkän tilan vuoksi kaikkien Itämeren valtioiden on sovellettava tiukempia päästörajoja sekä muita ympäristönsuojelumääräyksiä mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.

Yksi Itämeren suurimmista valtioista – Venäjä – ei kuitenkaan ole tähän mennessä ratifioinut IMO:n päätöksiä eikä MARPOL-yleissopimusta. Ottaen huomioon meneillään olevan työn IMO:n päätöksen sisällyttämiseksi EU:n lainsäädäntöön muuttamalla meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuutta koskevaa direktiiviä ja jotta Itämeren alueen eri valtioilla olisi tasapuoliset toimintaedellytykset, puhumattakaan ympäristönormien johdonmukaisesta soveltamisesta tällä hyvin herkällä alueella:

1. aikooko komissio edistää entistä tarmokkaampaa yhteistä EU:n toimintaa IMO:ssa sekä EU:n ja Venäjän välisessä kumppanuudessa edistääkseen tiukempien päästönormien käyttöönottoa ja täysimääräistä noudattamista Venäjällä?

2. Minkälaisia muita diplomaattisia välineitä komissio aikoo käyttää Venäjän osalta helpottaakseen sitä, että valtiossa pantaisiin täytäntöön kansainväliset normit?

 

Janez Potočnikin
komission puolesta antama vastaus
(27.10.2011)

Euroopan komissio on tyytyväinen siihen, että Venäjä on tällä välin ratifioinut MARPOL-yleisssopimuksen liitteen VI. Ratifioimiskirja talletettiin IMO:n huostaan 8. huhtikuuta 2011, ja se tuli voimaan kolme kuukautta myöhemmin 8. heinäkuuta 2011.

IMO:ssa ja Helcomissa tekemässään työssä komissio tukee näiden kansainvälisten normien täysimääräistä täytäntöönpanoa. Lisäksi Euroopan komissio voi ottaa merenkulun polttoaineisiin liittyvät ympäristönormit esiin EU:n ja Venäjän välisissä ympäristöalan ja liikennealan vuoropuheluissa.