”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Luettelo toimista vihreän ryhmän edustajana varjoesittelijänä

Parlamentin poliittiset ryhmät nimittävät kullekin mietinnölle, lausunnolle ja päätöslauselmalle yhden Euroopan parlamentin jäsenen omaksi edustajakseen. Asiasta vastuussa olevan ryhmän jäsentä kutsutaan esittelijäksi tai raportoijaksi, muiden ryhmien edustajia varjoesittelijöiksi tai -raportoijiksi (shadow raporteur). Ryhmien edustajat käyvät keskenään asiakokonaisuuteen liittyvät neuvottelut ensin keskenään ja lainsäädäntöasioissa parlamentin kannan valmistuttua kolmikantaneuvotteluissa neuvoston ja komission kanssa.
Alla on lueteltu mietintöjä, lausuntoja ja päätöslauselmia, joissa Satu Hassi on toiminut ryhmänsä edustajana varjoesittelijänä.
 
Varjouksia ENVIssä:
Biotalousstrategia Euroopalle
Enemmän hyötyä irti EU:n ympäristötoimenpiteistä
EU:n ulkopuolisten lentojen päästökauppajärjestelmän keskeyttäminen
Protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein. Recast
Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjaan liittyvän korjaamisvastuuta koskevan Nagoya-Kuala Lumpurin lisäpöytäkirjan tekeminen
Asetus yhteiseen strategiakehykseen kuuluvia Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä ja Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä (COD)
Introduction of noise-related operating restrictions at Union airports within a Balanced Approach
Vaarallisten valmisteiden luokitus, pakkaaminen ja merkinnät
Euroopan laajuisia televiestintäverkkoja koskevat suuntaviivat
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuki maaseudun kehittämiseen
Yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevat säännöt
Maustettujen viinituotteiden määritelmä, kuvaus, esittely, merkinnät ja maantieteellisten merkintöjen suoja
Unionin pelastuspalvelumekanismi
Jäsenvaltioiden valvontaverkostoihin kuuluvat atk-pohjaiset tietokannat
Alzheimerin tautia ja muita dementioita koskeva eurooppalainen aloite (INI)
Elinten luovutus ja elinsiirrot: poliittiset toimet EU:n tasolla (INI)
Koillis-Atlantin rannikkojen ja vesien suojelemisesta pilaantumiselta tehty yhteistyösopimuksen lisäpöytäkirja
Etenemissuunnitelma siirtymiseksi kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen vuonna 2050 (INI)
Resurssitehokas Eurooppa (INI)
Energiatuotteiden verotus
Dohan ilmastonmuutoskokouksen valmistelu – päätöslauselma
Kööpenhaminan ilmastonmuutoskokouksen valmistelu – päätöslauselma
Kööpenhaminan ilmastonmuutoskokouksen tulokset – päätöslauselma
Cancunin ilmastonmuutoskokouksen valmistelut – päästölauselma
Moottoriajoneuvojen äänitaso (COD)
Elinsiirtoa varten tarkoitettujen ihmiselinten laatu- ja turvallisuusvaatimukset (INI)
Elävien eläinten ja tuoreen lihan tuonti: luettelo kolmansista maista ja eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista
Euroopan maahavainnointiohjelma (GMES) (2011-2013)
Yhteinen Itämeren tutkimus- ja kehitysohjelma
Uuden ponnen antaminen yhteisön vesiviljelyalan kestävää kehittämistä koskevalle strategialle
Euroopan unionin Itämeri-strategia ja makroalueiden rooli tulevaisuuden koheesiopolitiikassa
Yleiset säännöt ja periaatteet, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä
Säädösvallan siirtovaltuus
Yhteinen maatalouspolitiikka vuoteen 2020
EU:n ympäristömerkin päivitys
Maaseudun kehittämisen tukeminen maaseuturahastosta
Yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevat säännöt
Yleispalvelu ja hätänumero 112
Vammaisten liikkuvuus ja osallistaminen sekä Euroopan vammaisstrategia 2010–2020
Ammattipätevyyden tunnustamisesta annettu direktiivi
Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso
Euroopan unionin avaruusstrategia

Varjouksia ITRE:ssä:

EU/US Agreement: coordination of energy-efficiency labelling programmes for office equipment
Julkiset hankinnat
Kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman tarkistaminen ja seitsemännen ympäristöä koskevan toimintaohjelman painopisteiden asettaminen
Yhteinen Itämeren tutkimus- ja kehitysohjelma (BONUS-169)
Energian kulutuksen osoittaminen merkinnöin
Euroopan komission vuoden 2001 liikennepolitiikan valkoisen kirjan väliarviointi
Euroopan tavaraliikenteen logistiikka