”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Syanidin käyttö kaivoksissa

Kirjallinen kysymys komissiolle
20.6.2012
Satu Hassi (Vihreät/EVA), Sirpa Pietikäinen (EPP)

Toukokuussa 2010 Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jossa katsottiin, että syanidin käyttö kaivoksissa tulisi kieltää EU:ssa. Parlamentti painotti syanidin olevan erittäin myrkyllinen kemikaali, joka vesipuitedirektiivin liitteessä VIII kuuluu merkittävimpien pilaavien aineiden joukkoon.

Suomessa yhden Euroopan suurimmista kultakaivoksista Kittilässä omistava Agnico-Eagle Finland on sekä alueen asukkaille että poliittisille päättäjille vakuuttanut, että kaivoksen prosessi on  suljettu eikä syanidia pääse ympäristöön lainkaan. Kuitenkin tuoreiden uutisten mukaan Kittilän kultakaivoksesta epäillään vuotaneen syanidia ympäristöluvan raja-arvot ylittävä määrä.

Nordic Mines on aloittanut kultakaivoksen Raahen Laivakankaalla. Se sai äskettäin luvan jätevesien johtamiseksi väliaikaisesti Tuoreenmaanojaan, siis luontoon. Kaivoksen tarkoitus on laskea jätevedet Perämereen, mutta sinne johtava putki ei ole vielä valmis. Putken valmistuttuakin kaivoksen ympäristövaikutukset saattavat ulottua laajalle, myös Ruotsin aluevesille ja ne voivat ehkä vaikuttaa myös Perämeren ja siihen laskevien jokien, kuten Tornionjoen kalakantoihin. Biokemistin lausunnon mukaan meriputken lupahakemuksen tiedoissa on kuitenkin vakavia puutteita mm. syanidin osalta.1

Esimerkki siitä, että lupaehtojen syanidimäärä voi ylittyä kaivoksen täydessä tuotannossa reilusti, on kaivosyhtiö Mondo Minerals, joka laski ainakin vuoden ajan Sotkamon Nuasjärveen myrkkyjä laittomasti. Sen vuonna 1997 aloittama kokeilu nikkelin rikastuksen tehostamisesta epäonnistui, kun käytetty natriumsyanidi ei hajonnutkaan prosessissa.

Aikooko komissio ehdottaa syanidin käytön kieltämistä kaivostoiminnassa, jotta saataisiin loppumaan syanidin aiheuttamat ympäristövahingot, joista osa aiheutuu ympäristölupaehtojen rikkomisesta?

1 http://www.piehinki.net/20120409lausuntonatunen.pdf

Janez Potočnikin 
komission puolesta antama vastaus 

(20.8.2012)

Kuten komissio toteaa vastauksessaan syanidia käyttävän kaivostekniikan yleisestä kieltämisestä Euroopan unionissa 5 päivänä toukokuuta 2010 annettuun Euroopan parlamentin päätöslauselmaan1 , komissio ei aio esittää tällaista yleistä kieltoa. Voimassa on jo kattavat säännöt, joilla varmistetaan, että kaivostoiminta on Euroopan unionissa turvallista, mukaan lukien direktiivit ympäristövaikutusten arvioinnista2, strategisesta ympäristöarvioinnista3  ja kaivannaisteollisuuden jätehuollosta4.

Kaivannaisteollisuuden jätehuollosta annettu direktiivi sisältää vaatimukset, mukaan lukien syanidipitoisuuksien hyvin tiukat raja-arvot, joilla varmistetaan kaivosjätealueiden turvallisuus.

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava säännösten asianmukainen täytäntöönpano, täytäntöönpanon valvonta ja EU:n lainsäädännön mukaisuus. EU:n perussopimuksen valvojana komissio varmistaa, että EU:n voimassa olevan lainsäädännön kaikkia vaatimuksia noudatetaan täysimääräisesti.

1) Viite: P7_TA(2010)0145.
2) Neuvoston direktiivi 85/337/ETY tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista, EYVL L 175, 5.7.1985.
3) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/42/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2001, tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista, EYVL L 197, 21.7.2001.
4) Direktiivin 2006/21/EY (direktiivi kaivannaisteollisuuden jätehuollosta), EUVL L 102, 11.4.2006.