Satu Hassi är medlem i gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen. Som under föregående valperiod fortsätter Hassi som ledamot i parlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Denna valperiod är Hassi De Grönas koordinator i utskottet. Hon är också medlem i delegationen för förbindelserna med Indien och Mexiko.

Dessutom är Hassi, som under föregående valperiod, suppleant i utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Hassi är även suppleant i Kina-delegationen.

Betänkanden och utlåtanden

 • Undersökningens sjunde ramprogram
  Satu Hassi bereder miljöutskottets utlåtande. Utlåtandet diskuteras i utskottet 21.11. och sista inlämningsdagen för ändringsförslaget är 30.11.
  Situationen för närvarande: Behandlingen av miljöutskottets utlåtande är inte färdigt i utskottet. Eftersom den slutliga summan av Europeiska unionens forskningsanslag ännu inte är känd kan utskottet tills vidare inte rösta om utlåtandet. (10.6.06)
 • Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) sjunde ramprogram (2007-2011)
  Satu Hassi bereder miljöutskottets utlåtande
  Situationen för närvarande: Behandlingen av miljöutskottets utlåtande har inte slutförts (10.2.06)
 • Kemikaliedirektivförslaget REACH
  Satu Hassi beredde ekonomiutskottets utlåtande
  Situationen för närvarande: Parlamentets plenum röstade i REACH-frågan i första behandlingen i november 2005. Ministerrådet behandlade frågan i december. REACH återkommer till andra behandlingen i parlamentet i slutet av 2006. (10.2.06)