”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Suomen suostrategia

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE
Satu Hassi (Verts/ALE) 28.2.2011

Suomi julkaisi helmikuussa 2011 ehdotuksen ”soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansalliseksi strategiaksi”. Työryhmän tehtäväksi annettiin sovittaa yhteen soiden ja turvemaiden käyttö sekä suojelu, jotta suoluonnon monimuotoisuus säilyy.

Ehdotettu strategia tukee kuitenkin ensisijaisesti turpeen polton jatkamista eikä ympäristön ja luonnon suojelua. Se esittää, että uutta turpeentuotantoalaa tarvitaan 58 000 hehtaaria vuoteen 2020 mennessä ja että turpeen nosto sallitaan edelleen ennestään ojittamattomilla soilla. Turpeen poltto tuottaa kuitenkin kivihiiltäkin korkeammat kasvihuonepäästöt ja lisäksi kuivatetut suot ovat hiilidioksidin lähde. Suoluonnon monimuotoisuus on Suomessa jatkuvasti köyhtynyt, kun suurin osa maan soista on ojitettu.

Suomalaiset kansalaisjärjestöt ovatkin valmistelleet kantelun komissiolle EU:n luonto- ja lintudirektiivin rikkomisesta Suomen soilla.

Strategia ei myöskään esitä riittäviä toimia soiden ojittamisesta ja turpeennostosta seuraaville vesistöhaitoille.

Esitin komissiolle marraskuussa 2011 kysymyksen, mihin toimenpiteisiin se aikoo ryhtyä turvetuotantoalueiden aiheuttaman vesistöjen pilaamisen estämiseksi Suomessa.  Janez Potočnik vastasi komission puolesta tammikuussa 2011, että komissio on parhaillaan arvioimassa jäsenmaiden vesipiirien hoitosuunnitelmia ja päättää sitten tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

Edellä olevan perusteella kysyn, onko komissio tietoinen Suomessa julkaistusta ehdotuksesta suostrategiaksi ja siitä, että sen toteutuminen olisi vastoin EU:n ilmastotavoitteita ja saattaisi ennestään lisätä haittavaikutuksia ympäröiville vesistöille ja rikkoa EU:n luonto- ja lintudirektiiviä?

 

FI
E-002397/2011
Janez Potočnikin
komission puolesta antama vastaus
(28.4.2011)

Komissio on tietoinen ehdotetusta soiden ja turvemaiden vastuullisen käytön ja suojelun kansallisesta strategiasta.

Ilmastonmuutoksen osalta EU on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Näitä päästöjä säännellään ensisijaisesti direktiivillä  2009/29/EY  ja päätöksellä 406/2009/EY . Jäsenvaltioiden vastuulla on suunnitella politiikka omien velvoitteidensa täyttämiseksi. Komissio selvittää parhaillaan erityisesti mahdollisuuksia sisällyttää sitoumukseen maankäyttöön ja sen muutoksiin sekä metsätalouteen liittyvät kasvihuonepäästöt ja niiden poistaminen, ja se aikoo esittää tiedonannon ja tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen myöhemmin tänä vuonna.

Ympäröiviin vesistöihin kohdistuvien vaikutusten osalta komissio haluaa kiinnittää arvoisan parlamentin jäsenen huomion kirjalliseen kysymykseen E-009730/2010 antamaansa vastaukseen .

Komissiolla ei ole riittävästi yksityiskohtaisia tietoja sen selvittämiseksi, onko luonto   ja lintudirektiiviä  mahdollisesti rikottu. Jos komissio kuitenkin saa haltuunsa tähän viittaavia tietoja, se ei epäröi ryhtyä toimenpiteisiin.