”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Suomen Olkiluoto 3 -hankkeen turvallisuusnäkökohdat

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE
Satu Hassi ja Rebecca Harms (Verts/ALE) 15.5.2009

Ydinturvallisuus ei ole koskaan pelkästään yhden jäsenvaltion asia. Vaikka ydinturvallisuudesta ei vielä olekaan sitovia yhteisön säännöksiä, komission tehtävänä on varmistaa, että ydinteknologiasta ei koidu EU-kansalaisille terveys- ja turvallisuusriskejä.

TVO:n ja Arevan Olkiluoto 3-hankkeessa on ilmennyt rakentamisen alusta lähtien jatkuvasti ongelmia. Säteilyturvakeskus (STUK) pyysi hiljattain raporttia pienistä säröistä, joita oli havaittu jäähdytysjärjestelmän pääkiertoputkiston teräsputkien ulkopinnoilla. Vähän aikaisemmin STUK oli jopa katsonut, että rakennustyöt olisi ehkä keskeytettävä automatiikkasuunnittelun suurien puutteiden vuoksi.

STUK tarkasteli jo vuonna 2006 hankkeen laadunvalvontaa ja havaitsi lukuisia vakavia ongelmia ja laiminlyöntejä. Reaktorin pohjalaatassa käytetty betoni katsottiin liian huokoiseksi. Turvallisuusmääräysten laiminlyöntejä havaittiin myös muissa osissa, jopa reaktorin teräksisessä suojakuoressa. STUK on havainnut 700 puutetta.

Rakentamisesta vastaavat TVO ja Areva ovat kiistelleet siitä, kumman vastuulle kuuluu varmistaa turvallisuusmääräysten täyttyminen. Myös eräät hankkeessa mukana olevat alihankkijat ovat osoittautuneet selvästi epäpäteviksi.

Näyttää siltä, että nykymallissa, jossa ydinvoimalahanketta hallinnoi kaksi eri yritystä, jotka käyttävät noin 1 800 alihankkijaa, hankkeen kokonaisvastuuta ei ole määritetty selkeästi. Itse asiassa tällainen tapa hoitaa hanketta on omiaan aiheuttamaan tämän tyyppisiä turvallisuus- ja vastuuongelmia niin Olkiluoto 3-hankkeessa kuin muissakin ydinvoimahankkeissa.

1. Yhtyykö komissio näkemykseen, että Olkiluoto 3-hankkeen jatkuvat laatuongelmat herättävät vakavia epäilyksiä ydinvoimarakentamisen luotettavuudesta ja rakentajien ammattitaidosta?

2. Yhtyykö komissio näkemykseen, että pääurakoitsijan toiminnassa sekä useiden alihankkijoiden koulutustasossa osoitetut puutteet ovat omiaan herättämään vakavia epäilyksiä rakenteilla olevan laitoksen kokonaisturvallisuudesta?

Andris Piebalgsin komission puolesta antama vastaus
9.9.2009 

EU pitää ehdottoman tärkeänä, että ydinturvallisuus taataan parhaalla mahdollisella tavalla. Tärkeä edistysaskel tähän suuntaan on ydinturvallisuutta koskevan yhteisön kehyksen perustamisesta annettu direktiivi 2009/71/Euratom(1), jonka luomassa oikeudellisessa kehyksessä määritellään EU:ssa sijaitsevien ydinlaitosten turvallisuuteen liittyvät velvoitteet ja perusperiaatteet.

Arvoisten parlamentin jäsenten mainitsemat ongelmat Olkiluoto 3:n rakentamisessa ovat komission tiedossa. Vastuu siitä, että ydinvoimalan rakentamisessa (myös alihankkijoiden toiminnassa) noudatetaan tiukimpia mahdollisia turvallisuusvaatimuksia, on kansallisella sääntelyviranomaisella. Suomessa sääntelystä ja tarkastuksista vastaa siten Säteilyturvakeskus (STUK), joka lopulta myös myöntää vaadittavan toimiluvan.