”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Suomen asevienti Israeliin

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE
Satu Hassi (Verts/ALE) 5.2.2010

Vuodesta 2004 vuoteen 2007 Suomi oli toiseksi merkittävin ohjusteknologian viejä Israeliin. Samoina vuosina Suomi oli yhdeksänneksi merkittävin kaiken asemateriaalin viejä Israeliin. Suomi on jatkanut asevientiä Israeliin myös uusimman, vuoden 2008 Gazan hyökkäyksen jälkeen.

Eurooppa-neuvosto hyväksyi vuonna 1998 asekaupan käytännesäännöt, jotka ministerineuvosto vahvisti EU-maiden asevientiä koskevaksi yhteiseksi kannaksi joulukuussa 2008. Sen 2 artiklan mukaan asevientilupaa ei saa myöntää,

1. jos on vaara, että aseita käytetään kohdemaan sisäisissä konflikteissa

2. jos aseet toimitetaan maahan, jossa YK, EU tai Euroopan neuvosto on todennut tapahtuvan ihmisoikeusloukkauksia.

YK, Euroopan unioni, Euroopan neuvosto ja ihmisoikeusjärjestöt ovat esittäneet toistuvasti huolensa Israelin ihmisoikeusloukkauksista. Lisäksi on ollut syytä epäillä, että Israel käyttää hankittua kalustoa Israelin ja Palestiinan välisessä konfliktissa.

Suomen asevienti Israeliin on siis rikkonut EU:n yhteisen kannan 2 artiklaa ja rikkoo sitä edelleen.

Onko neuvosto tietoinen Suomen aseviennistä Israeliin? Aikooko neuvosto ryhtyä toimenpiteisiin asian johdosta?

E-0744/10

Vastaus
3.5.2010

Asevientilupien myöntämistä koskevien päätösten tekeminen kuuluu jäsenvaltioiden kansalliseen toimivaltaan. Aseiden myyntiä Suomesta Israeliin ei ole näin ollen ole koskaan otettu esiin tai käsitelty neuvostossa.

Jäsenvaltiot ovat kuitenkin velvoitettuja varmistamaan, että niiden kansallisissa politiikoissa noudatetaan sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä hyväksyttyä neuvoston yhteistä kantaa 2008/944/YUTP. Jäsenvaltioiden on noudatettava kyseisen yhteisen kannan 2 artiklassa esitettyjä kahdeksaa perustetta arvioidessaan asevientilupia koskevia hakemuksia.

Neuvosto on tietoinen siitä, että jäsenvaltiot vievät Euroopan unionin yhteiseen puolustustarvikeluetteloon kuuluvia tuotteita Israeliin. Tällainen vienti mainitaan joka vuosi yhteisen kannan 2008/944/YUTP 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti annetun EU:n vuosikertomuksen liitteissä. Suomi on myöntänyt kuusi vientilupaa vuosina 1995–2010. Lisäksi Suomi julkaisee asemyyntiään koskevia lukuja vuotuisessa kansallisessa kertomuksessaan, kuten yhteisen kannan 8 artiklan 3 kohdassa edellytetään.