”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Sukupuolten edustavuus komissiossa ja EU:n huippuviroissa

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE
Satu Hassi(Verts/ALE) 8.5.2009

Joukko Euroopan parlamentin jäseniä ja muita poliittisia vaikuttajia, mukaan lukien komission varapuheenjohtaja Margot Wallström, ovat aloittaneet kampanjan EU-instituutioiden ja huippuvirkojen tasa-arvoistamiseksi.

Tavoitteena on taata, että naiset ja miehet ovat tasapuolisesti edustettuina EU-instituutioissa mukaan lukien huippuvirat. Eurooppalaisia puolueita kannustetaan nimeämään tasapuolinen määrä nais- ja miesehdokkaita Euroopan parlamentin vaaleihin.

Lisäksi kampanjassa kiinnitetään huomiota sukupuolten osuuteen komissiossa. Parhaana keinona nähdään, että kukin jäsenmaa ehdottaisi komissaareiksi vähintään yhtä nais- ja miesehdokasta. Nän uuteen komissioon puheenjohtajan olisi helppo koota kokonaisuus, jossa sukupuolet olisivat tasa-arvoisesti edustettuja ja kokoonpano heijastaisi myös Euroopan parlamentin vaalitulosta. Useamman ehdokkaan nimeämistä esitti myös perustuslakikonventti.

Viimeksi komissiota muodostaessa komission puheenjohtaja Barroso esitti jäsenmaille pyynnön tuoda kustakin maasta ehdolle useampi ehdokas komissioon, myös naisia. Yksikään jäsenmaista ei ilmeisesti noudattanut toivomusta, eikä sitä pidetty riittävän sitovana, lieneekö syynä sitten ettei neuvosto nähnyt komission tasa-arvoa tärkeänä, tai asiana josta kaikki hallitukset ovat yhdessä vastuussa.

Aikooko nykyinen komissio voimistaa työtä seuraavan komission nimeämiseksi nykyistä tasa-arvoisemmaksi?

Näkeekö komissio tärkeäksi velvoittaa jäsenmaita nimeämään useampia ehdokkaita komissaariksi, jotta komission kokoonpanosta on mahdollista tehdä tasapuolisempi niin sukupuolen kuin asiantuntemuksen ja poliittisen taustan kannalta?

José Manuel Barroson komission puolesta antama vastaus
30.9.2009

Komission puheenjohtaja on sitoutunut varmistamaan sukupuolten tasapuolisen edustuksen ja on pyrkinyt kaikin tavoin lisäämään huomattavasti naisten lukumäärää nyt toimikautensa päättävässä komissiossa. Tästä on osoituksena se, että naisten lukumäärä komission kokoonpanossa on ollut suurempi kuin koskaan. Viime kuukausina on toteutettu useita kampanjoita sukupuolten tasa-arvoisuuden edistämiseksi EU:n politiikassa, ja erittäin monet poliitikot eri puolilta EU:ta ovat antaneet tukensa parlamentin jäsenen mainitsemalle kampanjalle.

Kuten parlamentin jäsen hyvin tietää, jäsenvaltioilla ei ole oikeudellista velvoitetta nimetä useita ehdokkaita. José Manuel Barroso, jonka nimeämisen komission puheenjohtajaksi kaudelle 2009–2014 parlamentti vahvisti hiljattain, on kuitenkin päättänyt ottaa asian esille valtion‑ ja hallitusten päämiesten kanssa ja luottaa siihen, että parlamentti välittää jäsenvaltioille viestin asian tärkeydestä.