”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Rekisteröidyn parisuhteen vastavuoroinen tunnustaminen

KIRJALLINEN KYSYMYS E-2906/05
esittäjä(t): Satu Hassi (Verts/ALE)
komissiolle

Aihe: Rekisteröidyn parisuhteen vastavuoroinen tunnustaminen

Samaa sukupuolta edustavien henkilöiden parisuhteen rekisteröintiä säädellään EU:ssa kansallisin laein, joissa on paikoin huomattavia eroja eri jäsenvaltioiden välillä.

Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2004/38/EY sovelletaan myös rekisteröityihin kumppaneihin kansalaisuudesta riippumatta, jos rekisteröity parisuhde rinnastetaan vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännössä avioliittoon. Direktiivillä säännellään vain liikkumisen ja oleskelun vapautta. Samaa sukupuolta edustavien rekisteröityjen kumppaneiden liikkumisen vapaus on osoittautunut hyvin suhteelliseksi, sillä kumppanit ovat menettäneet oikeuksia ja etuuksia muuttaessaan jäsenvaltiosta toiseen johtuen siitä, ettei samaa sukupuolta edustavien henkilöiden parisuhdetta tunnusteta vastavuoroisesti eri jäsenvaltioissa.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen mukaan toisten jäsenvaltioiden lainsäädännön tunnustaminen on kunkin asianomaisen jäsenvaltion vastuulla.

Kun samaa sukupuolta edustavien henkilöiden parisuhdetta ei tunnusteta vastavuoroisesti, tietyssä jäsenvaltiossa rekisteröidyllä parisuhteella ei yleensä ole oikeudellista merkitystä toisessa jäsenvaltiossa. Esimerkiksi ranskalais-suomalainen Ranskassa rekisteröity parisuhde pitäisi rekisteröidä uudelleen Suomessa, jotta se myös tunnustettaisiin Suomessa. Jotta näin voitaisiin tehdä, vähintään toisen kumppaneista täytyy asua Suomessa ja olla Suomen kansalainen, tai molempien kumppaneiden on pitänyt asua Suomessa kaksi vuotta, ennen kuin parisuhde voidaan rekisteröidä.

Aikooko komissio valmistella toimia, joilla edistetään samaa sukupuolta edustavien henkilöiden parisuhteen ja avioliiton vastavuoroista tunnustamista, jotta vältytään syrjivältä ja hallinnollisesti turhalta byrokratialta, johon asianomaiset henkilöt törmäävät?

Milloin direktiiviä 2004/38/EY on tarkoitus tarkistaa ensimmäisen kerran?

Harkitseeko komissio mitään muita direktiivejä, joilla torjutaan samaa sukupuolta edustavien henkilöiden parisuhteen ja avioliiton oikeudellista asemaa koskevaa syrjintää Euroopan unionissa ja sen toimielimissä?

E-2906/05FI
Franco Frattinin komission puolesta antama vastaus
(12.9.2005)

Komissio haluaa aluksi muistuttaa, että vaikka yhteisön lainsäädännössä säädetään avioerojen vastavuoroisesta tunnustamisesta, tällä hetkellä ei ole olemassa yhteisön lainsäädäntöä avioliittojen tai rekisteröityjen parisuhteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta, olipa kyseessä sitten samaa tai eri sukupuolta olevien henkilöiden parisuhde.

Samaa sukupuolta olevien naimattomien parien oikeudellinen asema kehittyy jäsenvaltioissa nopeaa tahtia, mutta kansallisissa lainsäädännöissä on huomattavia eroja. Joissakin jäsenvaltioissa on hyväksytty lainsäädäntöä samaa sukupuolta olevien henkilöiden parisuhteesta, mutta ei kaikissa. Myös erilaisten parisuhteen muotojen oikeudelliset vaikutukset poikkeavat toisistaan. Samaa sukupuolta olevien avioliitot ovat mahdollisia Alankomaissa, Belgiassa ja Espanjassa. Kuten arvoisa parlamentin jäsen huomauttaa, yhteisen lähestymistavan puute aiheuttaa samaa sukupuolta oleville pareille vaikeuksia heidän liikkuessaan Euroopan unionin alueella.

Kysymyksellä samaa sukupuolta olevien henkilöiden parisuhteen vastavuoroisesta tunnustamisesta on luonnollisesti laajempiakin seurauksia kuin pelkästään itse parisuhteen voimassaolo. Siihen liittyy myös oikeudellisia seurauksia esimerkiksi perimysjärjestyksen, sosiaaliturvan ja verotuksen alalla. Näin ollen tämän alan lainsäädäntöehdotukset on valmisteltava huolellisesti ja niistä on järjestettävä laaja kuulemiskierros.

Ensimmäisenä toimenpiteenä komissio aikoo käsitellä kysymystä naimisissa olevien ja naimattomien parien omistusoikeuksista. Yhteisön sääntöjen puuttuminen tältä alalta aiheuttaa kansalaisille oikeudellista epävarmuutta ja hallinnollisia ongelmia. Komissio on aloittanut valmistelut käynnistämällä vertailevan tutkimuksen jäsenvaltioiden lainsäädännöistä ja aikoo esittää asiasta vihreän kirjan joko vielä vuonna 2005 tai vuoden 2006 alussa. Vihreän kirjan myötä aloitetaan laaja julkinen kuulemiskierros lainkäyttövaltaa, tunnustamista, täytäntöönpanoa ja sovellettavaa lainsäädäntöä koskevista tulevista säännöistä. Komissio toivoo parlamentin osallistuvan aktiivisesti kuulemisprosessiin.

Kumpaa sukupuolta tahansa olevien rekisteröityjen kumppanien oikeudesta vapaaseen liikkuvuuteen säädetään Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2004/38/EY . Direktiiviä sovelletaan henkilöön, jonka kanssa unionin kansalainen on rekisteröinyt parisuhteen jonkin jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, jos vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännössä rekisteröity parisuhde rinnastetaan avioliittoon, ja vastaanottavan jäsenvaltion asiaa koskevassa lainsäädännössä säädettyjen edellytysten mukaisesti. Edellä tarkoitettua rekisteröityä kumppania pidetään sen vuoksi perheenjäsenenä perheenyhdistämiseen liittyvissä asioissa unionin kansalaisen muuttaessa toiseen jäsenvaltioon.

Direktiivin 2004/38/EY 3 artiklassa säädetään edelleen, että vastaanottavan jäsenvaltion on kansallista lainsäädäntöään noudattaen helpotettava sellaisen kumppanin maahanpääsyä ja oleskelua, jonka kanssa unionin kansalainen on asianmukaisesti todistetussa pysyvässä suhteessa, tämän kuitenkaan rajoittamatta tällä mahdollisesti olevaa henkilökohtaista oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen ja oleskeluun. Maahanpääsyn ja oleskelun helpottamisvelvollisuuden määritellään samassa artiklassa tarkoittavan, että vastaanottavan jäsenvaltion on tutkittava laajasti kyseisten henkilöiden olosuhteet, ja sen on perusteltava heidän maahanpääsynsä tai oleskelunsa mahdollinen epääminen.

Edellä mainitut säännökset ovat uusia henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevassa yhteisön säännöstössä ja ne merkitsevät parannusta sekä rekisteröidyssä että rekisteröimättömässä parisuhteessa olevien henkilöiden vapaan liikkuvuuden oikeuksiin näiden sukupuolesta riippumatta.

Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivi 2004/38/EY osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 30. huhtikuuta 2006. Komissio antaa parlamentille ja neuvostolle viimeistään 30. huhtikuuta 2008 kertomuksen direktiivin soveltamisesta sekä liittää siihen mahdollisesti tarvittavat muutosehdotukset.