”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Pienoisloistelamppujen kuluttajansuoja

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE
Satu Hassi(Verts/ALE) 07.01.2009

Aihe: Pienoisloistelamppujen kuluttajansuoja

EU on päättänyt poistaa käytöstä energiaa tuhlaavat hehkulamput ja toivotan tämän päätöksen tervetulleeksi. Lähivuosina useimmissa tapauksissa relevantein energiatehokkaampi vaihtoehto on pienoisloistelamppu (cfl, compact fluorescent lamp), joiden myynti tulee voimakkaasti kasvamaan, kun hehkulamppujen myyntikielto astuu voimaan. Nyt markkinoilla oleviin cfl-lamppuihin liittyy kuitenkin kaksi kuluttajansuojaongelmaa.

Ensinnäkin pakkauksissa usein liioitellaan sitä, minkätehoisen hehkulampun cfl-lamppu korvaa. Esimerkiksi 11 watin cfl-lamppujen väitetään korvaavan 60 watin hehkulampun, kun todellisuudessa 60 watin hehkulampun tilalle useimmiten tarvitaan 12 tai 15 watin cfl-lamppu. Tämä ongelma voisi ratketa sillä, että kaikissa myytävissä lampuissa olisi pakollista ilmoittaa valaistusteho luxeina eikä ”hehkulamppuwattivastaavuutena”.

Toiseksi cfl-lamppujen todellinen käyttöikä on usein lyhempi kuin luvattu 5000 tuntia. Tämä ongelma voisi ratketa sillä, että kussakin lampputyypissä olisi vähimmäistakuuaika, jolloin lampun voisi vaihtaa uuteen samantehoiseen jos se sammuu ennen takuuajan päättymistä.

Onko komissio tietoinen mainituista cfl-lamppujen kuluttajansuojaongelmista ja suunnitteleeko komissio ehdottamiani tai muita toimenpiteitä niiden ratkaisemiseksi?

E-0103/2009 
Andris Piebalgsin komission puolesta antama vastaus
24.2.2009
 
Jäsenvaltioiden edustajien 8. joulukuuta 2008 yksimielisesti hyväksymä ympärisäteileviä kotitalouslamppuja koskeva komission asetusluonnos (jonka on määrä johtaa hehkulamppujen poistamiseen käytöstä vaiheittain) on paraikaa parlamentin ja neuvoston tarkasteltavana. Energiatehokkuusvaatimusten lisäksi asetusluonnos sisältää pienloistelamppujen toimintavaatimuksia sekä tuotetietovaatimuksia, jotta kuluttajat voisivat tehdä valintansa tietoon perustuen. Siinä otetaan käyttöön:

säännöt siitä, miten lamppujen välistä vastaavuutta koskevat väitteet esitetään tuotepakkauksissa (esim. ”X watin pienloistelamppu = Y watin hehkulamppu”), jotta kuluttajien hankkimien pienloistelamppujen antama valomäärä olisi todella sama kuin hehkulamppujen, joita niiden väitetään vastaavan. Asetusluonnoksessa myös esitetään, että kaikkien lamppujen (luumeneina ilmaistu) valovirran määrä on esitettävä kirjasinlajilla, joka on kaksi kertaa suurempi kuin se, jota on käytetty lampun watteina ilmaistussa tehomerkinnässä (jos lampun nimellisteho esitetään direktiivin 98/11/EY(1) mukaisen energiamerkinnän ulkopuolella); vähimmäisvaatimus pienloistelamppujen käyttöiästä (vähintään 6000 h) ja käyttöiän pakollinen ilmoittaminen pakkauksessa.

EU:n kuluttajansuojalainsäädäntö kattaa jo tapaukset, joissa kuluttaja on joko saanut harhaanjohtavaa tietoa loistelampun ominaisuuksista tai ostanut lampun, joka ei vastaa sen eritelmää.

Kulutustavaroiden kauppaa ja niihin liittyviä takuita koskeva direktiivi 1999/44/EY(2) takaa oikeudet kuluttajille, jotka ovat ostaneet virheellisen tuotteen (ts. tuotteen, joka ei vastaa kauppasopimusta). Tuotteiden oletetaan olevan kauppasopimuksen mukaisia, jos niiden laatu ja ominaisuudet ovat sellaisia kuin vastaavanlaisilla tuotteilla tavanomaisesti ja joita kuluttaja voi kohtuudella edellyttää ottaen huomioon tuotteiden luonne sekä myyjän tai valmistajan niistä antamat tuotteiden erityisiä ominaisuuksia koskevat julkiset maininnat (esim. mainoksissa tai päällysmerkinnöissä). Direktiivin mukaan virheellisen tuotteen ostajalla on oikeus vaatia myyjää korjaamaan tai vaihtamaan tuote. Jos tuotteen vaihtaminen tai korjaaminen on mahdotonta tai kohtuutonta, ostajalla on oikeus saada rahansa takaisin. Tämä takuu on voimassa kaksi vuotta, toisin sanoen myyjällä on vastuu, jos tavaroiden virheellisyys ilmenee kahden vuoden kuluessa niiden luovutushetkestä. Myyjällä on oikeus kieltäytyä korjaamasta tai vaihtamasta tuotetta tämän jakson aikana vain, jos tavaran luonteen ja/tai sitä koskevien julkisten mainintojen perusteella on selvää, että sen tavanomainen käyttöikä on lyhyempi. Käyttöikä, jota kuluttaja voi kohtuudella edellyttää, on joka tapauksessa arvioitava tapauskohtaisesti. Esimerkiksi paristot ja hehkulamput ovat tuotteita, joiden käyttöikä on tyypillisesti lyhyempi kuin kaksi vuotta.

Lisäksi sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevassa direktiivissä 2005/29/EY(3) kielletään harhaanjohtavat menettelyt, jotka voivat vaikuttaa kuluttajien ostopäätöksiin, kuten virheelliset tai harhauttavat tiedot tuotteen pääominaisuuksista ja tuloksista, joita sitä käyttämällä odotetaan saavutettavan. Direktiivin täytäntöönpanosta vastaavat kansalliset viranomaiset voivat näin ollen pitää harhaanjohtavana sitä, että pienloistelamppujen (CFL) tuotetiedoissa liioitellaan niiden tehoa.