”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Pienoisloistelamppujen kuluttajansuoja

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE
Satu Hassi (Verts/ALE) 2.3.2010

Useiden selvitysten, muun muassa saksalaisen kuluttajalehden Öko-testin (Öko-test, Jahrbuch: Bauen, Wohnen & Renovieren für 2010, 09/09) julkaiseman tutkimuksen ja myös suomalaisen Aamulehti-sanomalehden tekemän testin mukaan markkinoilla on runsaasti pienoisloistelamppuja, jotka eivät täytä myyntipakkausten lupauksia. Liian usein lamppujen valo on luvattua himmeämpi ja himmenee edelleen lampun vanhetessa. Varsin usein lamppujen käyttöikä jää paljon lyhyemmäksi kuin pakkauksissa on luvattu.

Mielestäni oli oikea päätös asteittain poistaa markkinoilta perinteiset hehkulamput. Mutta on ongelma, kun pienoisloistelamppujen toiminta ei vastaa pakkauksen lupauksia. Tämä aiheuttaa paitsi pettymyksiä kuluttajille, huonoa mainetta ylipäänsä kaikille hehkulamppua energiatehokkaammille valaisimille. Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä sen selvittämiseksi, mitkä yritykset erityisesti antavat liioiteltuja lupauksia markkinoinnissaan? Aikooko komissio ryhtyä toimiin sanktioiden langettamiseksi näille yrityksille?

 

E-1482/10FI

Günther Oettingerin komission puolesta antama vastaus
3.5.2010

Pienoisloistelamppujen on oltava ympärisäteilevien kotitalouslamppujen ekologista suunnittelua  koskevien vaatimusten osalta komission asetuksen (EY) N:o 244/2009[1] suoritusta ja tietojen antoa koskevien vaatimusten mukaisia. Mainitulla asetuksella pannaan täytäntöön energiaan liittyvien tuotteiden ekologista suunnittelua koskeva direktiivi 2009/125/EY[2] .

Komission tehtävät direktiivissä 2009/125/EY tarkoitettuihin tuotteisiin liittyvässä markkinavalvonnassa määritellään direktiivin 3, 7 ja 20 artiklassa. Artiklojen mukaan jäsenvaltioiden nimeämien viranomaisten on huolehdittava markkinavalvonnasta (markkinoilla olevien tuotteiden tarkastaminen, vaatimustenvastaisten tuotteiden vetäminen markkinoilta ja valmistajille tai maahantuojille määrättävät seuraamukset). Komissio antaa tarvittaessa lausuntoja päätöksistä, joita jäsenvaltiot tekevät markkinavalvontansa yhteydessä, ja tiedottaa muille jäsenvaltioille  yksittäisten jäsenvaltioiden tekemistä päätöksistä. Komissio kehottaa direktiivin täytäntöönpanosta vastaavia jäsenvaltioiden viranomaisia 12 artiklassa tarkoitettuun hallinnolliseen yhteistyöhön, ja myötävaikuttaa siihen omasta puolestaan.

Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevassa direktiivissä 2005/29/EY[3] kielletään harhaanjohtavat käytänteet, kuten liioitellut väitteet tuotepakkauksissa. Direktiivissä asetetaan täysi vastuu täytäntöönpanon valvonnasta jäsenvaltioille. 

Jäsenvaltiot eivät tähän mennessä ole ilmoittaneet komissiolle yhdestäkään päätöksestä, joka koskisi komission asetuksen (EY) N:o 244/2009 vaatimusten vastaisia pienoisloistelamppuja. Yksikään jäsenvaltio ei myöskään ole tiedottanut komissiolle direktiivin 2005/29/EY nojalla toteutetuista toimista, jotka koskisivat lamppupakkauksien liioiteltuja väitteitä. Jos komissio saisi jonkin jäsenvaltion täytäntöönpanoa valvovalta elimeltä tietoja jonkin tuotteen vaatimustenvastaisuudesta, se ryhtyisi direktiivin 2009/125/EY 7 artiklassa tarkoitettuihin toimiin.

——————————————————————————–

[1]     Komission asetus (EY) N:o 244/2009, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanemisesta ympärisäteilevien kotitalouslamppujen ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta, EUVL L 76, 24.3.2009, s. 3–16.
[2]     Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/125/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista, EUVL L 285, 31.10.2009, s. 10–35.
[3]     Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/29/EY, annettu 11 päivänä toukokuuta 2005, sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi), EUVL L 149, 11.6.2005, s. 22–39.