Euroopan unioni ei ole liittovaltio, kuten Yhdysvallat, mutta ei myöskään pelkkä yhteistyöelin, kuten YK. Euroopan unioni on ainutlaatuinen poliittinen, oikeudellinen ja institutionaalinen rakennelma.

Parlamentti

Euroopan parlamentissa on tällä vaalikaudella eli vuosina 2009-2014 736 jäsentä. Jäsenmäärä on sovittu Nizzan sopimuksessa ja se perustuu kunkin jäsenvaltion vahvistettuun väkilukuun. Toiminta parlamentissa tapahtuu poliittisten ryhmien kautta. Tällä kaudella ryhmiä on seitsemän. Euroopan parlamentin puhemies johtaa kokouksia ja edustaa parlamenttia. Hän muodostaa varapuheenjohtajien kanssa puhemiehistön, joka vastaa talousarviosta, hallinnollisista asioista, kokouksien aikatauluista ja esityslistoista sekä valiokuntien toimialoista ja jäsenmääristä.
Valiokunnat, joita on 17 kappaletta, valmistelevat asioita parlamentille. Valiokuntiin kuuluu parlamentin jäseniä.  Kullakin valiokunnalla on määritelty vastuualueensa (esimerkiksi talous tai ympäristö). Valiokunnissa hyväksytään lainsäädäntöehdotuksia koskevat mietintöluonnokset. Varsinaisten valiokuntien lisäksi on olemassa väliaikaisia ja niin sanottuja sekavaliokuntia. Päätösasiat käsitellään täysistunnoissa, jotka järjestetään pääsääntöisesti Strasbourgissa.
Euroopan parlamentilla on kolme työpaikkakuntaa kolmessa eri maassa: Strasbourg Ranskassa, Bryssel Belgiassa ja Luxembourg.

Komissio

Parlamentti nimittää komission, johon kuuluu 27 jäsentä eli kustakin jäsenmaasta yksi komissaari. Komissio on poliittisesti riippumaton toimielin, joka tekee lakiehdotuksia ja valvoo perussopimusten noudattamista sekä toimeenpanee parlamentin ja Euroopan neuvoston päätöksiä. Komissio voi myös nostaa kanteen jäsenvaltioita vastaan, jos ne rikkovat EU:n sopimuksia.

Ministerineuvosto

Ministerineuvosto koostuu kutakin jäsenmaata edustavista ministereistä. Kokoonpanoja on käsiteltävien asioiden mukaisesti yhdeksän:

 1. yleiset asiat ja ulkosuhteet
 2. talous- ja rahoitusasiat
 3. oikeus- ja sisäasiat
 4. työllisyys, sosiaalipolitiikka sekä terveys- ja kuluttaja-asiat
 5. kilpailukyky
 6. liikenne, televiestintä ja energia
 7. maatalous ja kalastus
 8. ympäristö
 9. koulutus, nuoriso ja kulttuuri.

Ministerineuvostossa äänet painotetaan jäsenvaltioiden väkimäärän perusteella, esimerkiksi Saksalla on 29 ja Maltalla 3 ääntä.

Muita EU:n toimielimiä

Luxemburgissa sijaitseva yhteisöjen tuomioistuin varmistaa, että EU:n lainsäädäntöä noudatetaan.
Strasbourgissa toimiva Euroopan oikeusasiamies tutkii kansalaisten kanteluja epäkohdista Euroopan yhteisön toimielinten toiminnassa.
Euroopan keskuspankki (Frankfurt) vastaa euroalueen rahapolitiikasta.
Euroopan investointipankin (Luxemburg) tehtävänä on investoida eurooppalaisiin hankkeisiin.

Tiesitkö että…

 • Ensimmäiset yleiset ja välittömät EU-parlamentin vaalit järjestettiin vuonna 1979.
 • EU:lla on jäsenmaissaan 15 erillisvirastoa
 • Viime vuosien aikana parlamentin valta on kasvanut suhteessa muihin toimielimiin
 • Euroopan unionissa käytetään 23 eri kieltä
 • Turkki teki assosiaatiosopimuksen EU:n kanssa jo vuonna 1964 ja jätti jäsenyyshakemuksensa vuonna 1987, ehdokasvaltioksi se hyväksyttiin Helsingin huippukokouksessa vuonna 1999
 • Viime kaudella kansalaiset jättivät yhteensä 6000 vetoomusta parlamentin vetoomusvaliokunnalle, eniten allekirjoittajia eli 2 miljoonaa oli ihmisapinoiden suojelua koskevassa vetoomuksessa.
 • Vuonna 2000 laadittuun perusoikeuskirjan 50 artiklaan on koottu unionin perustana olevat arvot ja Euroopan kansalaisille kuuluvat oikeudet.
 • Euroopan unioni jäsenvaltioineen on maailman suurin kehitysavun ja humanitaarisen avun antaja.