”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Perinteisten hehkulamppujen kieltäminen

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE
Satu Hassi (Verts/ALE) 23.01.2007

Aihe: Perinteisten hehkulamppujen kieltäminen

Valaistuksen osuus EU:n sähkönkulutuksesta on noin 17 %. Noin 125 vuotta sitten markkinoille tulleet perinteiset hehkulamput muuntavat valoksi vaivaiset 5 % käyttämästään sähköstä. Jos tuo sähkö on tuotettu lauhdevoimalaitoksessa, hehkulamppu muuttaa valoksi vain 1-2 % voimalaitoksen polttoaineen alkuperäisestä energiasta.

Energiatehokkaammat lamput tulevat kuluttajalle edullisemmiksi pitkän käyttöikänsä ja huomattavasti alhaisempien energiakustannustensa vuoksi. Vaihtamalla perinteiset hehkulamput energiatehokkaampiin saataisiin edullisesti huomattavia energiansäästöjä ja samalla tietysti myös ilmastonmuutosta aiheuttavan hiilidioksidin päästövähennyksiä.

Jos rakennusta jäähdytetään kesäaikaan, se 95 % hehkulamppujen kuluttamasta energiasta, joka muuttuu huoneessa lämmöksi, lisää myös jäähdytyksen energiankulutusta.

Australia on ilmoittanut aikovansa kieltää hehkulamput. Myös Kalifornia on ryhtynyt suunnittelemaan lakia, joka kieltäisi perinteiset hehkulamput. Myös Euroopassa tämä olisi tehokas keino vähentää päästöjä ja edistää energiatehokkaampien lamppujen kehitystä.

Nyt markkinoilla jo olevat pienoisloistelamput ovat 4-5 kertaa energiatehokkaampia kuin hehkulamput. Valkoiset led-valot ovat 10 kertaa energiatehokkaampia kuin hehkulamput ja niiden käyttöikä on vielä pitempi kuin pienoisloistelamppujen. Tavallisiin valaisimiin sopivat E27 ja E22-kannoilla varustetut led-lamput ovat lähiaikoina tulossa kauppoihin. Perinteisten hehkulamppujen käytön jatkamiselle ei ole enää perusteita.

Harkitseeko komissio esitystä hehkulamppujen kieltämiseksi EU:n alueella niiden alhaisen energiatehokkuuden vuoksi?

E-1184/07FI
E-1455/07FI
E-1649/07FI
P-1733/07FI

Andris Piebalgsin komission puolesta antama vastaus (22.5.2007)

Komissio on tietoinen siitä, että kotitalouksien valaistuksessa voitaisiin tehdä huomattavia energiasäästöjä. Myös Eurooppa-neuvosto korosti näitä säästöjä 9. maaliskuuta 2007 pitämänsä kokouksen päätelmissä. Komissio tarkastelee ekosuunnitteludirektiivin yhteydessä 20:tä tuoteryhmää (myös valaistusta) ja erityisesti niiden energiatehokkuutta. Tavoitteena on nostaa kyseisten tuoteryhmien ympäristösuojelullista tasoa. Komissio voi tässä yhteydessä asettaa tuotteille pakollisia vaatimuksia, jotka sulkisivat paljon energiaa kuluttavat tuotteet pois Euroopan markkinoilta. Kotitalouksien valaistuksen alalla nämä vaatimukset voisivat käytännössä johtaa paljon energiaa kuluttavien hehkulamppujen asteittaiseen käytöstäpoistamiseen (eivät kuitenkaan välttämättä koko hehkulampputekniikan kieltämiseen).

Tuoteryhmien tutkimukset antavat teknisiä ja taloudellisia panoksia ekosuunnitteluvaatimusten laatimiseen. 15 tuoteryhmän tutkimuksista suurin osa saatetaan päätökseen vuonna 2007. Komissio voi näin ollen hyväksyä asiaa koskevia toimenpiteitä vuodesta 2008 alkaen. Ensimmäiset toimenpide-ehdotukset, jotka koskevat muun muassa katu- ja toimistovalaistusta, toimitettaneen sidosryhmien kuultaviksi ennen vuoden 2007 loppua. Tulevina viikkoina käynnistetään uusia tutkimuksia, joista yksi koskee kotitalouksien valaistusta. Ne voivat johtaa toimenpiteiden hyväksymiseen niinkin aikaisin kuin vuonna 2009 ja mahdollisesti myös paljon energiaa kuluttavien hehkulamppujen asteittaiseen käytöstäpoistamiseen .

Kotitalouksien valaistusta koskevassa tutkimuksessa tarkastellaan, voisivatko myös muut tekniikat, kuten halogeenivalot, pienloistelamput ja valodiodit (LED) tarjota asianmukaisen vaihtoehdon perinteisille hehkulampuille.

Joitakin valaistuksen tehokkuuteen tähtääviä toimenpiteitä on jo käytössä. Direktiivissä 2000/55/EY säädetään loistelamppujen virranrajoittimien energiatehokkuusvaatimuksista. Vuonna 1998 komissio antoi direktiivin , jonka mukaan kotitalouslamppujen pakkauksiin on merkittävä EU:n energiankulutusmerkintä, joka osoittaa kuluttajille, että hehkulamput ovat ympäristösuojelulliselta tasoltaan erityisen heikkoja. Vaikka kyseinen merkintä on toiminut hyvin muiden laitteiden alalla, se ei kuitenkaan ole onnistunut lisäämään energiaa säästävien lamppujen markkinaosuutta. Taustalla näyttävät olevan suuret erot kuluttajahinnoissa ja myös esteettiset ja suorituskykyyn liittyvät näkökohdat.

Vuonna 2006 komissio teki tutkimuksen kotitalouksien valaistuksen kulutuksesta ja säästöpotentiaalista laajentuneessa EU:ssa . Tutkimukseen sisältyy perustavanlaatuinen katsaus kansallisella tasolla käytössä oleviin toimintalinjoihin ja ohjelmiin puolessa kaikista jäsenvaltioista. Lähes kaikki jäsenvaltiot ovat käynnistäneet aloitteita, joiden tavoitteena on lisätä energiaa säästävien pienloistelamppujen käyttöä niin, että ne korvaisivat perinteiset hehkulamput. Näistä aloitteista suurin osa on kuluttajille suunnattuja mainoskampanjoita, ja niihin osallistuu erilaisia markkinatoimijoita.

Alaviitteet:

1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/32/EY, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005, energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista sekä neuvoston direktiivin 92/42/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 96/57/EY ja 2000/55/EY muuttamisesta, EUVL L 191, 22.7.2005.

2) Lisätietoja tutkimusten ja täytäntöönpanotoimien yksityiskohtaisesta suunnittelusta sekä tutkimuksen Internet-osoitteet ovat saatavissa Internet-osoitteessa http://ec.europa.eu/energy/demand/legislation/eco_design_en.htm.

3) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/55/EY, annettu 18 päivänä syyskuuta 2000, loistelamppujen virranrajoittimien energiatehokkuusvaatimuksista, EYVL L 279, 1.11.2000.

4) Komission direktiivi 98/11/EY, annettu 27 päivänä tammikuuta 1998, neuvoston direktiivin 92/75/ETY täytäntöönpanemiseksi kotitalouslamppujen energiankulutusmerkinnän osalta, EYVL L 71, 10.3.1998.

5) Residential Lighting Consumption and Saving Potential in the Enlarged EU, YTK. Tutkimus on nähtävillä Internet-osoitteessa http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/index.htm.