”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Päätöslauselma Intiasta ja erityisesti Davinder Pal Singhin kuolemantuomiosta

Euroopan parlamentin päätöslauselma 7. heinäkuuta 2011 Intiasta ja erityisesti Davinder Pal Singhin kuolemantuomiosta 
Euroopan parlamentti , joka

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen päätöslauselman 63/168, jossa kehotetaan panemaan täytäntöön Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 18. joulukuuta 2007 antama päätöslauselma 62/149, jonka yhteydessä 106 maata äänesti sellaisen päätöslauselman puolesta, jossa vaadittiin kuolemanrangaistuksen ja teloitusten soveltamisen keskeyttämistä maailmanlaajuisesti, 34 maan pidättäytyessä äänestämästä ja vain 46 maan äänestäessä päätöslauselmaa vastaan,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 21. joulukuuta 2010 antaman päätöslauselman 65/206 kuolemanrangaistuksen soveltamisen keskeyttämisestä,

–  ottaa huomioon kuolemanrangaistusta koskevat EU:n suuntaviivat,

–  ottaa huomioon 27. syyskuuta 2007 antamansa päätöslauselman kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon yleismaailmallisesta keskeyttämisestä(1) ,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan välillä vuonna 1994 tehdyn yhteistyösopimuksen,

–  ottaa huomioon EU:n ja Intian välisen temaattisen vuoropuhelun ihmisoikeusasioista,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 2 artiklan,

–  ottaa huomioon 7. lokakuuta 2010 antamansa päätöslauselman kansainvälisestä kuolemanrangaistuksen vastaisesta päivästä(2) ,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että vuonna 2011 (toukokuuhun mennessä) vain yhdeksässä maassa on suoritettu teloituksia, mikä on selvä osoitus siitä, että kuolemanrangaistuksen julma ja epäinhimillinen luonne tunnustetaan maailmanlaajuisesti yhä laajemmin,

B.  ottaa huomioon, ettei Intia ole pannut kuolemanrangaistuksia täytäntöön vuoden 2004 jälkeen,

C.  ottaa huomioon, että kahden vangin teloittaminen on hyväksytty,

D.  ottaa huomioon, että Intian presidentti Pratibha Patil on sisäministeriön suosituksesta hylännyt Intian perustuslain 72 pykälän mukaisesti punjabilaisen Davinder Pal Singh Bhullarin ja assamilaisen Mahendra Nath Dasin puolesta esitetyt valitukset,

E.  ottaa huomioon, että Mahendra Nath Das tuomittiin kuolemaan vuonna 1997 sen jälkeen, kun hänet oli todettu syylliseksi murhaan, että kaikkia muutoksenhakukeinoja on käytetty ja että assamilaisen (Koillis-Intia) Gauhatin korkein oikeus on lykännyt hänen teloitustaan 21. heinäkuuta 2011 saakka Intian hallituksen pyydettyä aikaa oikeusistuimelle vastaamiseen,

F.  ottaa huomioon, että Davinder Pal Singh Bhullar tuomittiin kuolemaan 29. elokuuta 2001 sen jälkeen, kun hänen oli todettu osallistuneen New Delhin nuorisokongressin toimistoon tehtyyn pommi-iskuun vuonna 1993,

G.  ottaa huomioon, että Davinder Pal Singh Bhullarin Saksasta Intiaan paluuseen liittyvät olosuhteet ja Mahendra Nath Dasin pitkittynyt kuolemantuomion täytäntöönpanon odotus herättävät kysymyksiä,

H.  ottaa huomioon, että esittäessään ehdokkuutensa ihmisoikeusneuvostolle 20. toukokuuta 2011 pidettyjen vaalien edellä Intia sitoutui noudattamaan kaikkein tiukimpia ihmisoikeuksien edistämistä ja suojelua koskevia normeja,

1.  ilmaisee syvän huolensa siitä, että Intian hallitus saattaa ryhtyä soveltamaan kuolemanrangaistusta uudelleen seitsemän vuotta jatkuneen tosiasiallisen kuolemanrangaistusten soveltamisen keskeyttämisen jälkeen ja rikkoa siten maailmanlaajuisen trendin kohti kuolemanrangaistuksen lakkauttamista;

2.  toistaa rikkumattoman tukensa Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen kehotukselle teloitusten soveltamisen keskeyttämisestä kuolemanrangaistuksen lakkauttamiseksi kokonaan;

3.  vetoaa voimakkaasti Intian hallitukseen, jottei se antaisi teloittaa Davinder Pal Singh Bhullaria ja Mahendra Nath Dasia ja jotta se lieventäisi heidän kuolemantuomioitaan;

4.  kehottaa Intian viranomaisia käsittelemään Davinder Pal Singh Bhullarin ja Mahendra Nath Dasin tapauksia erityisen suurta avoimuutta noudattaen;

5.  kehottaa Intian hallitusta ja parlamenttia hyväksymään lainsäädännön, jolla teloitusten soveltaminen keskeytettäisiin pysyvästi kuolemanrangaistuksen lakkauttamiseksi lähitulevaisuudessa kokonaan;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Intian presidentille, hallitukselle ja parlamentille, Intian oikeusministerille, Intian sisäasiainministerille, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL C 219 E, 28.8.2008, s. 306.
(2) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0351.