”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Neuvoston päätelmien perusta myös kansainvälisiä sopimuksia koskevissa asioissa

Kirjallinen kysymys neuvostolle 13.7.2012

1. Voiko neuvosto ilmoittaa mikä tai mitkä ovat on sen päätelmien perustat silloin kun toimitaan a) yksimielisesti ja b) määräenemmistöllä?

2. Voiko neuvosto vahvistaa, että sen käsitellessä EU:n kantaa ilmastonmuutosta koskevaan YK:n puiteyleissopimukseen neuvosto toimii Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 8 kohdan mukaisesti (Neuvosto tekee ratkaisunsa määräenemmistöllä koko menettelyn ajan)?

Chris Davies (ALDE) , Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE) , Jo Leinen (S&D) , Satu Hassi (Verts/ALE) , Bas Eickhout (Verts/ALE) ja Linda McAvan (S&D)

 

Vastaus (7.1.2013)
E-008085/2012

1. Päätelmät ovat tavallisesti se tapa, jolla neuvosto ilmaisee kantansa, kun se ei käytä perussopimuksissa sille siirrettyä toimivaltaa antaa säädös. Silloin kun päätelmät ovat poliittisia sitoumuksia, jotka jäävät perussopimuksissa vahvistettujen menettelysääntöjen ulkopuolelle, ja ne eivät ole perussopimuksissa määrättyjä säädöksiä, ne annetaan konsensuksella.

2. Perusta, jonka mukaisesti neuvosto kulloinkin ilmaisee kantansa ilmastonmuutosta koskevaan YK:n puitesopimukseen, riippuu ilman muuta asianomaisen kannan luonteesta ja sisällöstä.