”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Mitä mepit ovat äänestäneet oikeudesta ehkäisyyn?

18.4. 2012 Vuosikertomus ihmisoikeuksista
Richard Howittin mietintö (2011/2185(INI)) vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista maailmassa ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla, mukaan luettuina vaikutukset EU:n strategiseen ihmisoikeuspolitiikkaan
93.2. “korostaa erityisesti tarvetta edistää terveyskasvatusta sekä asianmukaisia seksuaali- ja lisääntymisterveysohjelmia, koska ne ovat merkittävä osa EU:n kehitys- ja ihmisoikeuspolitiikkaa kolmansissa maissa;”
Puolesta: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Terho, Essayah, Korhola, Sarvamaa, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, Hassi
Vastaan: Takkula
Hyväksyttiin äänin 403-207.

Kohta 101.2. “vaatii, että Kairon toimintaohjelma pannaan täytäntöön sen ihmisoikeuksia ja kehitysyhteistyöpolitiikkaa koskevin osin, jotta edistetään sukupuolten tasa-arvoa sekä naisten ja lasten oikeuksia, seksuaali- ja lisääntymisterveys ja seksuaali- ja lisääntymisoikeudet mukaan lukien;”
Puolesta: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Terho, Korhola, Pietikäinen, Sarvamaa, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, Hassi
Vastaan: Takkula, Essayah
Hyväksyttiin äänin 427-205.
8.3.2011 aahanmuuttajien terveydenhuolto, oikeus ehkäisyyn ja raskauden keskeytykseen
Edite Estrelan mietintö terveyserojen vähentämisestä EU:ssa (A7-0032/2011) oli täysistunnon äänestettävänä naistenpäivänä.
Laittomien maahanmuuttajien terveydenhuollosta
Kohta 5/2. “kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevilla ryhmillä, kuten laittomilla maahanmuuttajilla, on yhdenvertainen oikeus saada terveyspalveluja”
Sisältäen ilmaisun “kuten laittomilla maahanmuuttajilla”
Puolesta: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Soini, Itälä, Korhola, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Hassi, Hautala
Vastaan: Essayah
Tyhjää: Takkula
Hyväksyttiin äänin 595-68.
Kohta 5/3. “kehottaa jäsenvaltioita arvioimaan mahdollisuutta rahoittaa laittomien maahanmuuttajien terveydenhuolto julkisista varoista laatimalla määritelmä terveydenhuollon peruspalveluista kansallisessa lainsäädännössä määritellyn mukaisesti”
Puolesta: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Takkula, Itälä. Korhola, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Hassi, Hautala
Vastaan: Essayah
Tyhjää: Soini
Hyväksyttiin äänin 600-55.
Ehkäisyvälineiden saatavuudesta ja abortista
Kohta 25/1 “katsoo, että Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden olisi taattava naisille mahdollisuus saada helposti ehkäisyvälineitä…”
Puolesta: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Essayah, Itälä, Korhola, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Hassi, Hautala
Vastaan: –
Tyhjää: Soini
Poissa: Takkula
Hyväksyttiin äänin 547-94.
Kohta 25/2 “…sekä oikeus turvalliseen raskauden keskeytykseen”
Puolesta: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Takkula, Itälä, Korhola, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Hassi, Hautala
Vastaan: Soini, Essayah
Hyväksyttiin äänin 424-199.
Naisjärjestöjen tukeminen lisääntymisterveyteen liittyen
Kohta 53. “katsoo, että Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden on tuettava kansalaisyhteiskuntaa ja naisjärjestöjä, jotka edistävät naisten ihmisoikeuksia, mukaan luettuina naisten seksuaalisuuteen ja lisääntymisterveyteen liittyvät oikeudet, oikeus terveeseen elämäntapaan ja oikeus tehdä työtä, jotta voidaan varmistaa, että naisten ääni tulee esille eurooppalaisissa ja kansallisissa terveyspolitiikan kysymyksissä”
Sisältäen ilmaisun “mukaan luettuina naisten seksuaalisuuteen ja lisääntymisterveyteen liittyvät oikeudet”
Puolesta: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Itälä, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo
Vastaan: Takkula, Soini, Essayah, Korhola
Poissa: Hassi, Hautala
Hyväksyttiin äänin 370-278.
Loppuäänestys päätöslauselmasta
Puolesta: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Itälä, Korhola, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Hassi, Hautala
Vastaan: Soini, Essayah
Tyhjää: Takkula
Hyväksyttiin äänin 379-228.
7.10.2010 Naisten oikeus aborttiin ja lisääntymisterveyteen
De Keyserin mietintö terveydenhuoltojärjestelmistä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja maailmanlaajuisista
terveyskysymyksistä (2010/2070(INI) äänestettiin täysistunnossa 7.10.2010. Oikeus aborttiin ja lisääntymisterveyteen nousi jälleen esiin.
Esitys: poistetaan kohdasta 6 sana “abortista”:
“muistuttaa naisten oikeudesta hallita rajoituksetta lisääntymisterveyteensä liittyviä asioita, oli kyse sitten suvunjatkamisesta, ehkäisystä, abortista tai sukupuolitaudeista; tuomitsee sen, että naiset joutuvat edelleen sukuelinten silpomisen ja törkeän väkivallan kohteeksi ja sen, että raiskaukset ovat edelleen sodankäynnin väline; vetoaa siksi sen puolesta, että naisilla olisi oikeus näihin asioihin liittyvään terveydenhuoltoon, joka taataan horisontaalisella lähestymistavalla, ja pyytää soveltamaan diagonaalista lähestymistapaa, jolla tuetaan ensisijaisesti tätä terveydenhuollon osa-aluetta”
Poistamisen puolesta: Soini
Poistamista vastaan: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Itälä, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Hassi
Poissa: Korhola, Takkula, Essayah, Hautala
Maininta aborteista jätettiin mietintöön äänin 313-229.
Esitys: Poistetaan kohta 62:
“kehottaa komissiota varmistamaan, että lisääntymisterveyttä koskevat eurooppalaiset politiikat ovat hyvin tiedossa kaikissa unionin varoja saavissa järjestöissä”
Poistetaan: –
Jätetään: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Itälä, Pietikäinen, Repo, Jaakonsaari, Hassi
Tyhjää: Soini
Poissa: Takkula, Korhola, Essayah, Hautala
Maininta lisääntymisterveydestä jäi mietintöön äänin 460-64.

10.2.2010 Tasa-arvoraportti

Pykälä 38
Osa 1
naisilla täytyy olla oikeus valvoa omia seksuaalisia ja lisääntymiseen liittyviä oikeuksiaan ja (s.69-70)
Puolesta: Haglund, Soini, Itälä, Korhola, Pietikäinen, Jaakonsaari, Hassi, Hautala
Vastaan: Takkula, Essayah
Poissa: Repo, Jäätteenmäki, Manner
Tulos: Hyväksyttiin äänin 412-212
Osa 2
on etenkin turvattava mahdollisuus turvautua ehkäisyyn ja raskaudenkeskeytykseen (s.71-72)
Puolesta: Haglund, Itälä, Pietikäinen, Jaakonsaari, Hassi, Hautala
Vastaan: Takkula, Soini, Essayah, Korhola
Poissa: Repo, Jäätteenmäki, Manner
Tulos: Hyväksyttiin äänin 361-237
Osa 3
naisilla pitää olla mahdollisuus ilmaiseen raskaudenkeskeytysneuvontaan (s.73-74)
Puolesta: Haglund, Itälä, Pietikäinen, Jaakonsaari, Hassi, Hautala
Vastaan: Takkula, Soini, Essayah, Korhola
Poissa: Repo, Jäätteenmäki, Manner
Tulos: Hyväksyttiin äänin 371-248
Osa 4
tukee siksi 3. syyskuuta 2008 annetun päätöslauselman mukaisesti toimenpiteitä ja toimia, jotka edistävät naisille suunnattujen seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelujen saatavuutta ja parantavat naisten tietämystä oikeuksistaan ja saatavilla olevista palveluista (s.75-76)
Puolesta: Haglund, Itälä, Korhola, Pietikäinen, Jaakonsaari, Hassi, Hautala
Vastaan: Takkula, Essayah,
Tyhjää: Soini
Poissa: Repo, Jäätteenmäki, Manner
Tulos: Hyväksyttiin äänin 397-218