”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Komission tulkinta asetuksesta EY (N:o) 1829/2003

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE
Satu Hassi(Verts/ALE) 13.3.2008

Aihe: Komission tulkinta asetuksesta EY (N:o) 1829/2003

Asetus EY (N:o) 1829/2003(1) muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista asettaa merkintäpakon rajaksi 0,9 prosenttia GM-aineksia edellyttäen, että ainesten esiintyminen on satunnaista tai teknisesti mahdotonta välttää. Asetus velvoittaa toimijoita pyrkimään välttämään elintarvikkeiden ja rehujen saastumista sellaisilla GM-aineksilla, joille ei ole annettu yhteisön lainsäädännön mukaista lupaa, ja mahdollistaa tarvittaessa alemman kynnysarvon asettamisen niille.

Komissio on 18.12.2007 esittänyt GM-perunaa EH92–527–1 koskevaan päätösehdotukseen hyväksyttäväksi seuraavat käyttötarkoitukset: a) rehu
 
b) elintarvikkeet, joissa kyseistä GM-ainesta on enintään 0,9 prosenttia kustakin ainesosasta, jos tämä on satunnaista tai teknisesti mahdotonta välttää
 
c) rehu, jossa kyseistä GM-ainesta on enintään 0,9 prosenttia, jos se on satunnaista tai teknisesti mahdotonta välttää.

Komission esityksen b- ja c-kohdat ovat hyvin lähellä avoimen valtakirjan antamista GM-aineksen tahalliselle sekoittamiselle, kunhan sen osuus ei nouse yli 0,9 prosentin. Tämä on selkeästi vastoin lain ajatusta, jonka mukaan toimijoilla on yleisvelvoite välttää muiden elintarvikkeiden saastumista GM-aineksella aina kun se on mahdollista.

Erityisen kyseenalainen on komission esityksen b-kohta. Kyseistä GM-perunaa ei ole hyväksytty elintarvikekäyttöön, eikä komissio sitä edes esitä. Laki velvoittaa toimimaan niin, ettei elintarvikkeisiin sekoitu edes tahattomasti sellaista GM-ainesta, jota ei ole hyväksytty elintarvikkeeksi. Kuitenkin komissio nyt esittää, että kyseistä GM-perunaa saisi olla elintarvikkeissa, kunhan sen osuus jää alle 0,9 prosentin rajan.

Komission ehdotus lähenee asetuksen EY (N:o) 1829/2003 GM-merkintäpakon rajan muuttamista saastutusrajaksi, eli avoimen valtakirjan antamista sille, että GM-ainesta saisi tahallisesti sekoittaa elintarvikkeisiin ja rehuihin 0,9 prosentin verran.

Miten komissio perustelee asetuksen GM-merkintärajan muuttamista GM-saastutusrajaksi?

E-1417/2008
Androulla Vassilioun komission puolesta antama vastaus
2.5.2008

Muuntogeeniset organismit ja muuntogeeniset elintarvikkeet ja rehut hyväksytään tapauskohtaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) tekemä riskinarviointi ja komission lupapäätöksessä ehdottamat riskinhallintatoimenpiteet räätälöidään kunkin hakemuksen erityispiirteiden mukaisesti.

Muuntogeenistä tärkkelysperunaa EH92–527–1 koskevan hakemuksen pääasiallisin erityispiirre on, että tavanomaisen tärkkelysperunan tavoin tätä perunaa ei ole tarkoitettu elintarvikkeeksi. Muuntogeenisen tärkkelysperunan osalta, kuten ei myöskään tavanomaisen tärkkelysperunan osalta, ei voida kuitenkaan täysin sulkea pois sitä mahdollisuutta, että elintarvikkeiksi tai rehuksi tarkoitetut tuotteet sisältävät muuntogeenistä tärkkelysperunaa. Tätä taustaa vasten esitettiin hakemus, jossa pyydettiin hyväksyntää tärkkelyksentuotannossa syntyneen sivutuotteen käyttämiseksi eläinten ravintoketjussa ja sen tahattomalle esiintymiselle elintarvikkeissa ja muissa rehutuotteissa. EFSA suoritti turvallisuusarvioinnin, joka osoitti, että muuntogeeninen tärkkelysperuna on yhtä turvallinen kuin tavanomainen tärkkelysperuna.

Huolimatta tästä myönteisestä turvallisuusarvioinnista säädetään muuntogeenisen tärkkelysperunan viljelyä koskevan direktiivin 2001/18/EY(1) mukaisessa päätösluonnoksessa useista toimenpiteistä, joilla vältettäisiin sen sekoittuminen tavanomaisiin perunoihin. Tässä päätösluonnoksessa velvoitetaan luvan haltija varmistamaan, että perunanmukulat i) erotetaan fyysisesti elintarvikkeiksi ja rehuiksi tarkoitetuista perunoista kaikissa viljelyvaiheissa ja että ii) ne kuljetetaan ainoastaan nimettyihin tärkkelyksen tuotantolaitoksiin prosessoitavaksi teollisuustärkkelykseksi suljetussa järjestelmässä.

Näin ollen on selvää, että muuntogeenisen tärkkelysperunan esiintyminen elintarvikkeiksi ja rehuksi tarkoitetuissa tavanomaisissa perunoissa olisi rajoituttava harvoihin tapauksiin, jotka ovat satunnaisia tai teknisesti mahdottomia välttää. Komissio katsoo, että tässä erityisessä tapauksessa on tarkoituksenmukaista, että alle 0,9 prosentin esiintyminen ei tee tavanomaisten perunoiden eristä lainvastaisia.