”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Kirjallinen kannanotto UNITAIDin hiv-patenttipooliin

KIRJALLINEN KANNANOTTO
työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti
UNITAIDin hiv-patenttipooliin
Michael Cashman, David Martin, Raül Romeva i Rueda, Santiago Fisas Ayxela, Sophia in ’t Veld
Raukeamispäivä: 11.2.2010

 
0055/2009
Kirjallinen kannanotto UNITAIDin hiv-patenttipooliin
Euroopan parlamentti, joka
– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,
A. ottaa huomioon, että ainoastaan yksi kolmasosa kymmenestä miljoonasta antiretroviraalista lääkehoitoa tarvitsevasta henkilöstä saa sitä ja että lääkkeiden hinnat ovat nousussa ja että näin ollen yhä useammat aids-potilaat jäävät ilman aloitushoitoa, minkä seurauksena on kiireellisesti löydettävä edullisia toisen vaiheen lääkkeitä,

B. ottaa huomioon, että kahdella miljoonalla lapsella on hiv-tartunta, mutta alle 10 prosentilla heistä on mahdollisuus saada tarvitsemiaan lääkkeitä, ja että monia saatavilla olevia antiretroviraalisia lääkkeitä ei ole hyväksytty lasten käytettäviksi,

C. ottaa huomioon, että UNITAID on päättänyt ryhtyä toimenpiteisiin luodakseen vapaaehtoisen patenttipoolin kehitysmaiden aids-lääkkeitä varten,

D. ottaa huomioon, että patenttipooli on mekanismi, jossa eri osapuolten patentit kootaan vapaaehtoisuuden perustalta yhteen rojalteja vastaan ja ne annetaan käytettäväksi tuotantoa ja kehittämistä varten,

1. kehottaa komissiota, neuvostoa ja EU:n jäsenvaltioita tunnustamaan, että UNITAIDin patenttipooli on tarpeellinen, jotta varmistetaan hiv-lääkkeiden saatavuus ja kohtuuhintaisuus kehitysmaille, ja kehottaa niitä tukemaan aktiivisesti UNITAIDin patenttipoolia;

2. kehottaa lääkeyrityksiä yhdessä kansainvälisten humanitaaristen järjestöjen kanssa nopeuttamaan uusien hoitomuotojen saatavuutta miljoonille hiv/aids-tartunnan saaneille antamalla keskeisten hiv-lääkkeidensä patentit patenttipooliin;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannanoton ja allekirjoittajien nimet komissiolle, neuvostolle ja jäsenvaltioille.