”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Kirjallinen kannanotto tieteellisten valmiuksien kehittämiseen Afrikassa: Euroopan ja Afrikan välisten radioastronomiakumppanuuksien edistäminen

KIRJALLINEN KANNANOTTO
työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti
tieteellisten valmiuksien kehittämiseen Afrikassa: Euroopan ja Afrikan välisten radioastronomiakumppanuuksien edistäminen
Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell, Judith Sargentini
Raukeamispäivä: 16.2.2012
HYVÄKSYTTY
 
0045/2011
Kirjallinen kannanotto tieteellisten valmiuksien kehittämiseen Afrikassa: Euroopan ja Afrikan välisten radioastronomiakumppanuuksien edistäminen
Euroopan parlamentti, joka
– ottaa huomioon yhteisen Afrikka–EU-strategian, joka tähtää EU:n ja Afrikan välisen tiede- ja teknologiayhteistyön vahvistamiseen,
– ottaa huomioon vuosituhannen kehitystavoitteet, joissa mainitaan tieteen ja teknologian tärkeä rooli sosiaalis-taloudellisessa muutoksessa,
– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,
A. tunnustaa tutkimusinfrastruktuurien arvon Afrikan kanssa tehtävän yhteistyön helpottamisessa, inhimillisen pääoman kehittämisessä ja yhteiskunnallisten haasteiden käsittelemisessä, kuten Innovaatiounioni-hankkeessa ja Eurooppa 2020 -strategiassa todetaan,
B. tunnustaa Afrikan vertaansa vailla olevan kilpailuedun radioastronomiatutkimuksessa, josta osoituksena ovat Afrikassa sijaitsevat tämänhetkiset suuret radioastronomiahankkeet (PAPER, VLBI-verkosto, MeerKAT jne.),
C. tunnustaa, että Euroopan tiiviimpi osallistuminen afrikkalaiseen radioastronomiaan voi toimia tehokkaana sosiaalis-taloudellisen kasvun moottorina Afrikassa ja luoda molemmille mantereille runsaasti uusia markkinamahdollisuuksia,
1. kehottaa komissiota, neuvostoa ja jäsenvaltioiden parlamentteja
 a) tukemaan tieteellisten valmiuksien kehittämistä Afrikassa investoimalla lisää tutkimusinfrastruktuureihin ja keskittyen erityisesti radioastronomiahankkeisiin,
 b) edistämään radioastronomian tieteenalaa ja tämän alan aloitteiden tutkimuspotentiaalia Afrikan ja EU:n välisissä tulevissa kumppanuuksissa,
 c) hyödyntämään EU:n rahoitusvälineitä, kuten puiteohjelmia ja kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä, näiden tavoitteiden tukemiseen;
2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannanoton sekä allekirjoittajien nimet komissiolle, neuvostolle ja jäsenvaltioiden parlamenteille.