”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Kirjallinen kannanotto Shakki kouluihin -ohjelman käyttöönottoon Euroopan unionin koulutusjärjestelmissä

KIRJALLINEN KANNANOTTO
työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti
Shakki kouluihin -ohjelman käyttöönottoon Euroopan unionin koulutusjärjestelmissä
Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro, Hannu Takkula
Raukeamispäivä: 15.3.2012
HYVÄKSYTTY
 
0050/2011
Kirjallinen kannanotto Shakki kouluihin -ohjelman käyttöönottoon Euroopan unionin koulutusjärjestelmissä
Euroopan parlamentti, joka
– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 6 ja 165 artiklan,
– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,
A. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jonka 6 artiklassa todetaan, että urheilu on yksi aloista, joilla "unionilla on toimivalta toteuttaa toimia jäsenvaltioiden toimien tukemiseksi, yhteensovittamiseksi tai täydentämiseksi";
B. toteaa, että shakki on kaikista yhteiskunnallisista ryhmistä tulevien lasten ulottuvilla ja voi edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä poliittisia tavoitteita, kuten sosiaalista osallistamista, syrjinnän torjumista, rikollisuuden vähentämistä ja jopa erilaisten riippuvuuksien torjuntaa;
C. toteaa, että shakki voi parantaa kaikenikäisten lasten keskittymiskykyä, kärsivällisyyttä ja sinnikkyyttä ja kehittää luovuutta, intuitiota, muistia sekä analyyttisia kykyjä ja päätöksentekokykyä; toteaa, että shakki opettaa myös päättäväisyyttä, motivaatiota ja reiluutta;
1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kannustamaan Shakki kouluihin -ohjelman käyttöönottoon jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmissä;
2. kehottaa komissiota kiinnittämään tarpeeksi huomiota Shakki kouluihin -ohjelmaan tulevassa tiedonannossaan urheilusta ja varmistamaan sille tarvittavan rahoituksen vuodesta 2012 lähtien;
3. kehottaa komissiota ottamaan huomioon kaikkien kyseisen ohjelman vaikutuksia lasten kehitykseen selvittäneiden tutkimusten tulokset;
4. kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannanoton ja allekirjoittajien nimet komissiolle ja jäsenvaltioiden parlamenteille.