”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Kirjallinen kannanotto naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen eurooppalaisen teemavuoden perustamiseen

KIRJALLINEN KANNANTOTTO
työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti
naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen eurooppalaisen teemavuoden perustamiseen
Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo, Antonyia Parvanova
Raukeamispäivä: 19.7.2010
HYVÄKSYTTY

 
0020/2010
Kirjallinen kannanotto naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen eurooppalaisen teemavuoden perustamiseen
Euroopan parlamentti, joka
– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,
A. katsoo, että ilmaisu ”naisiin kohdistuva väkivalta” tarkoittaa kaikkia sukupuoleen perustuvia väkivallantekoja, joista aiheutuu tai voi aiheutua naisille haittaa tai ruumiillista, seksuaalista tai henkistä kärsimystä, mukaan luettuna heidän uhkailemisensa tällaisilla teoilla ja vapauden rajoittaminen tai riistäminen mielivaltaisesti joko julkisesti tai yksityiselämässä,

B. katsoo, että naisiin kohdistuva väkivalta on naisten ja miesten välisen tasa-arvon tärkein este ja yksi laajimmalle levinneistä ihmisoikeusloukkauksista, joka ei ole riippuvainen maantieteellisistä, taloudellisista, kulttuurisista tai yhteiskunnallisista rajoista,

C. katsoo, että kyse on kriittisestä ongelmasta unionissa, jossa 2025 prosenttiin naisista kohdistuu aikuisiällä fyysistä väkivaltaa ja jossa yli 10 prosenttia heistä joutuu seksuaalisen väkivallan uhriksi,

D. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti on pyytänyt naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen eurooppalaisen teemavuoden perustamista jo useaan otteeseen, etenkin hyväksyessään vuonna 2009 naisten ja miesten välistä tasa-arvoa koskevan päätöslauselmansa,

1. korostaa sitä, että naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan on tärkeä taistella naisten ja miesten välisen tasa-arvon saavuttamiseksi;

2. pyytää komissiota perustamaan seuraavan viiden vuoden kuluessa naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen eurooppalaisen teemavuoden;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannanoton ja allekirjoittajien nimet komissiolle.