”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Kirjallinen kannanotto miehitetyiltä palestiinalaisalueilta peräisin olevien tuotteiden merkitsemiseen

KIRJALLINEN KANNANOTTO
työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti
miehitetyiltä palestiinalaisalueilta peräisin olevien tuotteiden merkitsemiseen
Arlene McCarthy, Hélène Flautre, Sirpa Pietikäinen, Eva-Britt Svensson
Raukeamispäivä: 6.12.2010

 
0064/2010
Kirjallinen kannanotto miehitetyiltä palestiinalaisalueilta peräisin olevien tuotteiden merkitsemiseen
Euroopan parlamentti, joka
– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,
A. katsoo, että eurooppalaisilla kuluttajilla on oikeus luotettaviin alkuperämerkintöihin ostamissaan tuotteissa, ilman että heitä johdetaan harhaan,
B. ottaa huomioon, että miehitetyillä palestiinalaisalueilla (OPT) sijaitsevista Israelin siirtokunnista peräisin olevia tuotteita saatetaan myydä Euroopassa alkuperämerkinnällä ’tuotettu Länsirannalla’ tai tuotettu Israelissa,
C.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin tuomioistuin totesi asiassa C-386/08, että kauppasopimuksissa määriteltyjen alennettujen tullimaksujen yhteydessä tuotteiden, jotka ovat peräisin miehitetyillä palestiinalaisalueilla sijaitsevista Israelin siirtokunnista, ei katsota olevan tuotettu Israelissa eikä Palestiinassa,
D. katsoo, että selkeät merkinnät, joiden perusteella miehitetyillä palestiinalaisalueilla sijaitsevien Israelin siirtokuntien ja Palestiinan tuotteet voidaan erottaa toisistaan, vaikuttavat oleellisesti kuluttajien valintoihin,
E.  ottaa huomioon, että kauppiaat joissakin jäsenvaltioissa ovat ottaneet käyttöön merkinnät, joissa erotetaan miehitetyiltä palestiinalaisalueilta peräisin olevat Israelin siirtokuntien tuotteet palestiinalaisista tuotteista,
1. kehottaa komissiota antamaan ohjeita miehitetyiltä palestiinalaisalueilta peräisin olevien tuotteiden merkintään ja varmistamaan, että Israelin siirtokuntien tuotteet erotetaan selkeästi Israelin ja Palestiinan tuotteista;
2. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan EU:n pakkausmerkintöjä koskevan lainsäädännön täytäntöönpanolla, että Israelin siirtokuntien tuotteet erotetaan selkeästi Israelin ja Palestiinan tuotteista;
3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannanoton ja allekirjoittajien nimet jäsenvaltioiden parlamenteille.