”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Kirjallinen kannanotto levien leviämisen torjuntaan

KIRJALLINEN KANNANOTTO
työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti
levien leviämisen torjuntaan
Alain Cadec, Wojciech Michał Olejniczak, Michail Tremopoulos, Andrea Zanoni
Raukeamispäivä: 19.1.2012
HYVÄKSYTTY
 
0041/2011
Kirjallinen kannanotto levien leviämisen torjuntaan
Euroopan parlamentti, joka
– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 191 artiklan, jossa määrätään, että unionin ympäristöpolitiikalla myötävaikutetaan ympäristön laadun säilyttämiseen, suojeluun ja parantamiseen sekä ihmisten terveyden suojeluun,
– ottaa huomioon yhteisön vesipolitiikan puitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY,
– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,
A. ottaa huomioon, että levien leviäminen on tuttu ilmiö kaikilla Euroopan rannikoilla (Englannin kanaalin, Atlantin, Pohjanmeren, Itämeren ja Välimeren rannikoilla) ja yhteydessä rannikkovesien tai jokisuiden rehevöitymiseen;
B. katsoo, että nämä ilmiöt vahingoittavat vakavasti ympäristön hyvää tilaa vesialueilla, kansanterveyttä ja kyseisten alueiden talouden elinvoimaisuutta;
C. katsoo, että on löydettävä eurooppalainen ratkaisu näihin ongelmiin, jotka eivät pysähdy valtioiden rajoille;
1. pyytää komissiota laatimaan direktiivin 2000/60/EY puitteissa levien leviämisen torjumista koskevan eurooppalaisen toimintasuunnitelman, joka perustuu hyvien käytäntöjen vaihtamiseen ja näiden ilmiöiden uhreiksi joutuneiden toimijoiden yhteistyöhön;
2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannanoton ja allekirjoittajien nimet neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.