”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Kirjallinen kannanotto kehitysyhteistyökasvatukseen ja aktiiviseen maailmankansalaisuuteen

KIRJALLINEN KANNANOTTO
työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti
kehitysyhteistyökasvatukseen ja aktiiviseen maailmankansalaisuuteen
Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze, Fiona Hall
Raukeamispäivä: 14.6.2012
HYVÄKSYTTY
 
0007/2012
Kirjallinen kannanotto kehitysyhteistyökasvatukseen ja aktiiviseen maailmankansalaisuuteen
Euroopan parlamentti, joka
– ottaa huomioon, että kehityspolitiikkaa koskevassa eurooppalaisessa konsensuksessa korostetaan, että EU aikoo kiinnittää kehitysyhteistyökasvatukseen ja  valistukseen erityistä huomiota,
– ottaa huomioon jäsennellystä vuoropuhelusta annetut päätelmät, jotka koskivat kansalaisyhteiskunnan ja paikallisviranomaisten asemaa kehitysyhteistyössä ja joissa EU:n jäsenvaltioita ja Euroopan komissiota kehotettiin vahvistamaan kehitysyhteistyökasvatusta ja -valistusta koskevia strategioitaan,
– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,
A. ottaa huomioon, että kehitysyhteistyökasvatusta koskevan eurooppalaisen konsensusasiakirjan "The European Consensus on Development: The contribution of Development Education and Awareness Raising" mukaan kehitysyhteistyökasvatus ja  valistus ovat keskeinen osa Euroopan kehitysyhteistyöpolitiikkaa;
B. ottaa huomioon, että Euroopan unionin strategiaa tällä alalla ei ole vahvistettu, vaikka se on yksi tärkeimmistä kehitysyhteistyökasvatuksen rahoittajista Euroopassa;
C. ottaa huomioon, että tiukassa taloustilanteessa, jota leimaavat kriisit sekä kansallismielisyyden ja populististen liikkeiden nousu, aktiivisen maailmankansalaisuuden edistäminen nousee erityisen tärkeään asemaan;
1. kehottaa komissiota ja neuvostoa kehittämään pitkän aikavälin monialaisen eurooppalaisen strategian kehitysyhteistyökasvatusta ja -valistusta sekä aktiivista maailmankansalaisuutta varten;
2. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään tai vahvistamaan kansallisia kehitysyhteistyökasvatusstrategioitaan;
3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannanoton sekä allekirjoittajien nimet komissiolle, neuvostolle ja jäsenvaltioiden parlamenteille.