”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Kirjallinen kannanotto kalavaroihin yhteisenä hyödykkeenä

KIRJALLINEN KANNANOTTO
työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti
kalavaroihin yhteisenä hyödykkeenä
Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves, Raül Romeva i Rueda
Raukeamispäivä: 15.3.2012
HYVÄKSYTTY
 
0047/2011
Kirjallinen kannanotto kalavaroihin yhteisenä hyödykkeenä
Euroopan parlamentti, joka
– ottaa huomioon vuonna 1982 tehdyn YK:n merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) artiklan 117, jonka mukaan kaikki valtiot ovat velvollisia joko yksin tai yhteistyössä muiden valtioiden kanssa toteuttamaan meren elollisten luonnonvarojen säilyttämisessä ja hoidossa tarvittavat toimenpiteet,
– ottaa huomioon aavan meren kalastusalusten kansainvälisten suojelu- ja hoitotoimenpiteiden noudattamisen edistämisestä vuonna 1993 tehdyn sopimuksen ja vastuullista kalastusta koskevat FAO:n käytännesäännöt vuodelta 1995,
– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,
A. ottaa huomioon, että keskimääräinen maailmanlaajuinen kalan kulutus on noussut ennätykselliseen 17 kilogrammaan henkilöä kohden vuodessa ja ottaa huomioon, että yli 3 miljardia ihmistä saa yli 15 prosenttia proteiinistaan kalasta;
B. katsoo, että maailmanlaajuinen kestävä kalastus on edellytys kalakantojen säilymiselle ja sille, että tulevatkin sukupolvet saavat nauttia tästä korvaamattomasta meren luonnonvarasta ja katsoo, että kalastusalan keskittymisellä yksityisomistukseen on vakavia negatiivisia vaikutuksia;
C. katsoo, että kalavaroja on suojeltava maailmanlaajuisesti ja niitä on pidettävänä yhteisenä hyödykkeenä samalla varmistaen, että niihin liittyvät yhteiset edut jakautuvat tasapuolisesti;
1. kehottaa komissiota edistämään EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla lainsäädäntöä kalavarojen tärkeydestä maailmanlaajuisena yhteisenä hyödykkeenä, toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet meren luonnonvarojen suojelemiseksi, varmistamaan näiden luonnonvarojen saannin ja kestävän käytön kansainvälisellä koordinoinnilla ja järjestämään EU:n kansalaisille suunnatun tiedotuskampanjan;
2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannanoton ja allekirjoittajien nimet neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.