”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Kirjallinen kannanotto kahdeksan tunnin enimmäisrajoituksen asettamiseen teuraseläinten kuljettamiselle Euroopan unionissa

KIRJALLINEN KANNANOTTO
työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti
kahdeksan tunnin enimmäisrajoituksen asettamiseen teuraseläinten kuljettamiselle Euroopan unionissa
Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter, Andrea Zanoni
Raukeamispäivä: 15.3.2012
HYVÄKSYTTY
 
0049/2011
Kirjallinen kannanotto kahdeksan tunnin enimmäisrajoituksen asettamiseen teuraseläinten kuljettamiselle Euroopan unionissa
Euroopan parlamentti, joka
– ottaa huomioon Lissabonin sopimuksen 13 artiklan,
– ottaa huomioon 5. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman eläinten hyvinvoinnin toimintasuunnitelman 2006–2010 arvioinnista,
– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,
A. ottaa huomioon, että asetuksen 1/2005 johdanto-osan mukaan "olisi pitkät eläinkuljetukset, myös teuraseläinten kuljetukset, rajoitettava vähimpään mahdolliseen", mutta silti siinä sallitaan hyvin pitkäkestoiset ja pitkien matkojen kuljetukset, jotka aiheuttavat eläimille vakavaa ahdistusta ja kärsimystä ja voivat johtaa jopa niiden kuolemaan,
1. ottaa huomioon, että lähes miljoona eurooppalaista tukee 8hours.eu -vetoomusta, jolla pyritään asettamaan teuraseläinten kuljettamiselle kahdeksan tunnin enimmäisrajoitus;
2. kehottaa komissiota ja neuvostoa tarkistamaan asetusta 1/2005 kahdeksan tunnin enimmäisrajoituksen asettamiseksi teuraseläinten kuljettamiselle;
3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannanoton ja allekirjoittajien nimet komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille.