”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Kirjallinen kannanotto Euroopan unionin haiden eväpyynnille asettaman kiellon tiukentamisen tukemiseen

KIRJALLINEN KANNANOTTO
työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti
Euroopan unionin haiden eväpyynnille asettaman kiellon tiukentamisen tukemiseen
Jean-Paul Besset, Chris Davies, Sirpa Pietikäinen, Daciana Octavia Sârbu
Raukeamispäivä: 20.12.2010
HYVÄKSYTTY

 
0071/2010
Kirjallinen kannanotto Euroopan unionin haiden eväpyynnille asettaman kiellon tiukentamisen tukemiseen
Euroopan parlamentti, joka
– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,
A. ottaa huomioon, että eväpyynnillä tarkoitetaan tuhlaavaa tapaa irrottaa hainevät aluksella ja heittää ruhot mereen ja että sen taustana on haineväkeittona tunnetun herkun suuri kysyntä,
B. ottaa huomioon, että eväpyynti pahentaa hitaasti kasvavien haikantojen jyrkkää pienenemistä,
C. ottaa huomioon, että joka kolmatta eurooppalaista hailajia uhkaa sukupuuttoon kuoleminen,
D. ottaa huomioon, että EU:n eväpyyntikielto on maailman lievin ja että siinä sovelletaan poikkeuksia, jotka mahdollistavat evien ja ruhojen erillisen maihintuonnin, sekä liian suurta evien ja elopainon välistä suhdetta,
E. ottaa huomioon komission harkitsevan eri vaihtoehtoja eväpyyntikiellon (asetus (EY) N:o 1185/2003) muuttamiseksi,
F. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti kehotti vuonna 2006 komissiota poistamaan eväpyyntikiellon porsaanreiät,
G. ottaa huomioon, että useimmat tiedemiehet ja Luonnon ja luonnonvarojen suojelua koskeva kansainvälinen liitto (IUCN) suosittelevat haiden tuomista maihin siten, että niiden evät ovat edelleen luonnollisesti kiinni,
H. ottaa huomioon Costa Rican puolustaneen Yhdistyneissä kansakunnissa ”evät edelleen luonnollisesti kiinni” -menetelmää, jota käytetään monilla Keski- ja Pohjois-Amerikan kalastusalueilla,
1. kehottaa komissiota antamaan aluksella tapahtuvan hain evien irrottamisen kieltämistä koskevan ehdotuksen haikantojen suojelemiseksi laaditun yhteisön toimintasuunnitelman julkistamisen toiseen vuosipäivään mennessä (helmikuu 2011);
2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannanoton ja allekirjoittajien nimet komissiolle.