”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Kirjallinen kannanotto Euroopan ja Välimeren maiden Erasmus- ja Leonardo da Vinci ohjelmien perustamiseen

KIRJALLINEN KANNANOTTO
työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti
Euroopan ja Välimeren maiden Erasmus- ja Leonardo da Vinci  ohjelmien perustamiseen
Françoise Castex, Franziska Brantner, Vincent Peillon, Cristian Preda, Ivo Vajgl
Raukeamispäivä: 7.7.2011
HYVÄKSYTTY

 
0015/2011
Kirjallinen kannanotto Euroopan ja Välimeren maiden Erasmus- ja Leonardo da Vinci  ohjelmien perustamiseen
Euroopan parlamentti, joka
– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,
A. toteaa, että Välimeren etelärannalla koetaan parhaillaan ennennäkemättömiä asioita ja että Euroopan unionin on osallistuttava tähän kehitykseen uusilla aloitteilla,
B. ottaa huomioon koulutuksen äärimmäisen tärkeän merkityksen demokratialle ja taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle,
C. ottaa huomioon ammattikoulutuksen tärkeyden nuorten työttömyyden torjunnassa,
D. katsoo, että Erasmus- ja Leonardo da Vinci  ohjelmat ovat olleet suuria menestyksiä Euroopan rakentamisessa,
E. ottaa huomioon Erasmus Mundus  ohjelman Välimeri-osion osallistujien vähäisen määrän ja etelä–etelä-liikkuvuuden puuttumisen,
1. pyytää komissiota ja korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa ehdottamaan vuoden 2011 loppuun mennessä Euroopan ja Välimeren maiden Erasmus-ohjelman perustamista ja toteaa, että ohjelman tarkoituksena olisi edistää Välimeren pohjois- ja etelärannan opiskelijoiden kansainvälistä liikkuvuutta;
2. pyytää komissiota ja korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa ehdottamaan vuoden 2011 loppuun mennessä Euroopan ja Välimeren maiden Leonardo da Vinci  ohjelman perustamista ja toteaa, että ohjelman tarkoituksena olisi edistää niiden nuorten liikkuvuutta, jotka haluavat saada ammattikoulutusta ulkomailla;
3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannanoton ja allekirjoittajien nimet komissiolle, neuvostolle, korkealle edustajalle / varapuheenjohtajalle, Euroopan unionin jäsenvaltioille sekä Välimeren unionille ja sen jäsenvaltioiden parlamenteille, Välimeren unionin pääsihteerille ja Välimeren unionin edustajakokoukselle.