”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Kirjallinen kannanotto esteettömien 112 -hätäpalveluiden tarpeeseen

KIRJALLINEN KANNANOTTO
työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti
esteettömien 112 -hätäpalveluiden tarpeeseen
Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Gianni Pittella
Raukeamispäivä: 15.12.2011
HYVÄKSYTTY
 
0035/2011
Kirjallinen kannanotto esteettömien 112 -hätäpalveluiden tarpeeseen
Euroopan parlamentti, joka
– ottaa huomioon Euroopan unionin yhtenäisen Euroopan hätänumeron 112, josta päätettiin 29. heinäkuuta 1991 tehdyllä neuvoston päätöksellä (91/396/ETY), jota vahvistettiin avoimen verkon tarjoamisen (ONP) soveltamisesta puhelintoimintaan ja teleyleispalvelusta kilpailuympäristössä annetulla direktiivillä 98/10/EY,
– ottaa huomioon direktiivin 2009/136/EY, jolla muutettiin yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annettua direktiiviä 2002/22/EY,
– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,
A. ottaa huomioon, että valtaosa EU:n hätäpalveluista on käytettävissä vain äänen välityksellä, mikä sulkee ihmishenkiä pelastavien palveluiden ulkopuolelle miljoonia kansalaisia, kuten kuurot, huonokuuloiset, puhevammaiset ja palveluiden käyttäjät, joiden puhelut ovat arkaluonteisia,
B. katsoo, että Euroopan unioni on ratifioinut vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen ja hyväksynyt EU:n vammaisstrategian 2010–2020, sekä digitaalistrategian, jossa korostetaan kaikille sopivaa suunnittelua,
1. kehottaa komissiota tekemään lainsäädäntö- ja standardointiehdotuksia 112 -palveluiden tuomiseksi kaikkien kansalaisten ulottuville ja panostamaan erityisesti viittomakielipalveluihin, jotka hyödyntävät videotekniikkaa, sekä tekstipohjaisiin palveluihin, jotta voidaan varmistaa kuurojen, huonokuuloisten ja puhevammaisten käyttäjien huomioiminen;
2. kehottaa komissiota edistämään sellaisten luotettavien ja esteettömien seuraavan sukupolven 112 -palveluiden kehittämistä, jotka ovat riippumattomia laitteista ja verkostoista, hyödyntämällä eri viestintämuotojen täydellistä interaktiivisuutta (Total Conversation);
3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannanoton ja allekirjoittajien nimet neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille.