”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

IPPC- ja vesipuitedirektiivien rikkominen Suomen turvetuotannon lupamenettelyssä

Kirjallinen kysymys komissiolle
Satu Hassi (Greens/EFA)
15.2.2012

Saarijärven kaupunki on tehnyt kantelun, jossa se pyytää komissiota tutkimaan, rikkooko Suomi IPPC-direktiivin (2008/1/EY) artikloja 3, 6, 9 ja 10 ja vesipuitedirektiivin (2000/60/EY) artikloja 4 ja 10 turvetuotannon lupamenettelyssä.

Suomi ei ole täyttänyt IPPC-direktiivin mukaisia velvoitteitaan ryhtyä toimiin, jotta turvetuotanto ei merkittävästi pilaa ympäristöä ja jotta laitosten lupahakemukset sisältävät mm. arviot eri päästöjen laadusta ja määrästä kuhunkin ympäristöelementtiin.
Suomessa turvetuotannon ympäristölupakäsittelyssä humuksen vaikutukset vesistöihin on jätetty kokonaan lupahakemuksessa vaadittavien tietojen ulkopuolelle, vaikka se on turvetuotannon keskeisin vesistöpäästö.

Kantelun mukaan turvetuotannon lupamenettely ei täytä vesipuitedirektiivin vaatimuksia. Vesistöjen humuskuormitusta ei ole käsitelty eikä nykyisellä muutaman kerran vuodessa tapahtuvalla vedenlaadun seurannalla saada riittävää tietoa. Humus rehevöittää vesistöjä ja aiheuttaa happikatoa sekä sedimentoituu pohjaan, missä se muuttaa pohjaeliöstön elinympäristöä. Kokemusten mukaan suodatuskentät, joilla humusta pyritään poistamaan valumavesistä, saattavat tosiasiassa jopa lisätä vesistöihin valuvan humuksen määrää.

Esitin marraskuussa 2010 komissiolle kysymyksen turvetuotannon vesistövaikutusten arvioinnista Suomen ympäristölupakäytännössä. Komissaari Janez Potočnikin vastauksessa kerrottiin komission parhaillaan arvioivan vesipiirin hoitosuunnitelmia perusteellisesti, minkä jälkeen se päättää jatkotoimenpiteistä.

Onko komissio vesipiirin hoitosuunnitelmia arvioidessaan todennut turvetuotantoon liittyviä EU:n ympäristödirektiivien rikkomuksia Suomessa? Aikooko se ryhtyä toimiin Saarijärven kaupungin, Suomen Birdlife ry:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton vuonna 2011 jättämien kantelujen perusteella varmistaakseen, että turvetuotannon lupamenettelyt Suomessa ovat EU-lainsäädännön mukaisia ja johtavat vesistöille aiheutettujen haittojen vähenemiseen?

 

Janez Potočnikin
komission puolesta antama vastaus
(17.4.2012)

Komissio viimeistelee paraikaa vesipiirien hoitosuunnitelmien arviointia.

Komissio vahvistaa vastaanottaneensa ja rekisteröineensä turvetuotantoa koskevat kantelut Saarijärjen kaupungilta, Suomen BirdLife ry:ltä ja Suomen luonnonsuojeluliitolta.

Kanteluissa esille tuotujen monimutkaisten kysymysten tekninen ja oikeudellinen arviointi ei ole vielä valmistunut.

Jos komissio toteaa arvioinnissaan, että EU:n lainsäädäntöä on rikottu, se aikoo toteuttaa tarvittavat toimenpiteet.