”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Innovointistrategia kestävää kasvua varten: biotalousstrategia Euroopalle

Kesäkuun täysitunnossa parlamentti hyväksyi oma-aloitemietinnön EU:n biotalousstrategiasta. Siinä parlamentti totesi, että biotalous mahdollistaa tavaroiden ja palveluiden tuottamisen pienemmin kustannuksin, vähemmällä energialla ja ympäristöä vähemmän kuormittavalla tavalla. Keskeisenä keinona pidetään onnistunutta tutkimus- ja kehitystyötä, josta parhaimmillaan voi syntyä paljon uusia työpaikkoja.
Toimiessaan mietinnön vihreänä varjoesittelijänä Satu Hassi kannatti uusiutumattomien luonnonvarojen korvaamista kestävästi tuotetuilla uusiutuvilla raaka-aineilla, mutta korosti samalla, että biotalouden määrän ja laadun täytyy kunnioittaa luonnon kantokykyä. Julkiset tuet pitäisi rajoittaa tutkimus- ja kehitystyöhön.
Loppuäänestyksessä vihreät kannattivat mietintöä ja se hyväksyttiin selvin luvuin.
Katso lopullinen mietintö:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0201+0+DOC+XML+V0//FI