Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n ilmastonmuutoksen vaikutuksia, sopeutumista ja haavoittuvuutta käsittelevän raportin yhteenveto hyväksyttiin perjantaina 6.4.2007 Brysselissä. Kyse on IPCC:n neljännen arvioraportin toisesta osasta, ensimmäinen julkistettiin helmikuussa Pariisissa.

Arviot ilmastonmuutoksen vaikutuksista etenkin alueellisesti ovat aiempaa laajempia ja tarkempia. Monet ilmastonmuutoksen vaikutukset ilmenevät nopeammin ja voimakkaampina kuin aikaisemmin oletettiin. Ellei ilmastonmuutosta hillitä eikä sopeutumiskykyä paranneta päättäväisillä toimenpiteillä, ovat ilmastonmuutoksen vaikutukset ihmisille ja ympäristölle tällä vuosisadalla kauaskantoisia. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja kustannukset nousevat sitä suuremmiksi, mitä enemmän maapallo lämpenee. Ilmastonmuutoksen edetessä mahdollisuudet sen vaikutuksiin sopeutumiseen vähenevät ja kustannukset kasvavat. Tässä ilmastonmuutospaneeli IPCC:n neljännen arvioraportin toisen osaraportin tärkein viesti.

Tutkimus vahvistaa muutokset

Alueelliset ilmastonmuutokset, etenkin lämpötilan nousu, vaikuttavat kaikkien maaosien ja eräiden valtamerten luontoon ja ekosysteemeihin. Ihmisen toiminnasta aiheutuva lämpeneminen on vaikuttanut näkyvästi moniin fysikaalisiin ja biologisiin järjestelmiin kolmen viimeisen vuosikymmenen aikana. Jäätiköt ja routa-alueet sulavat, kevät aikaistuu ja ekosysteemit muuttuvat. Yli 90 %:ssa yli 29 000 tutkimuksesta tulokset tukevat ilmaston lämpenemistä muutosten selittäjänä. Nyt havaitut vaikutukset ovat myös yhteneväisiä arvioitujen tulevaisuuden suurempien vaikutusten kanssa.

Ellei ilmastonmuutosta hillitä, odotettavissa on vielä paljon suurempia muutoksia.

Päästöjen rajoittaminen paras tapa sopeutua

Sopeutuminen ilmastonmuutoksiin on tarpeellista, jotta voidaan selviytyä väistämättömän lämpenemisen vaikutuksista. Kasvihuonekaasupäästöjä rajoittamalla voidaan viivyttää tai vähentää useita haitallisia vaikutuksia. Mitä aikaisemmin ja tehokkaammin päästövähennyksiä toteutetaan, sitä suuremmalla todennäköisyydellä ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat lievemmät.

IPCC:n tutkijat korostavat, että mahdollisten sopeutumistoimenpiteiden valikoima on hyvin laaja. Näihin kuuluvat tekniset (esim. alavien maiden suojaaminen merenpinnan nousulta), käyttäytymiseen liittyvät (esim. ruoka ja vapaa-ajan valintojen muuttaminen), elinkeinoihin liittyvät (esim. maatilojen toimintatapojen muuttaminen) ja poliittiset ratkaisut (esim. lainsäädäntö, päästöjen vähentämistavoitteet). Näihin sopeutumistoimiin pitäisi nyt tarttua ja panostaa erityisesti ilmastonmuutoksen lieventämiseen.

IPCC: Maailman ilmatieteellinen järjestö (World Meteorological Organisation, WMO) ja YK:n ympäristöohjelma (Un Enviromental Program, UNEP) perustivat ilmastoa koskevan päätöksenteon tueksi hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) vuonna 1988.

IPCC valmistelee ilmastonmuutosraportteja tutkijaryhmissä, jotka keräävät ja arvioivat julkaistua tieteellistä tietoa ilmastonmuutoksesta, sen vaikutuksista ja muutosten hillitsemismahdollisuuksista. IPCC ei itse tutki vaan analysoi ja vetää yhteen olemassa olevaa tietoa. Raporttiluonnokset kierrätetään laajalti tutkijoiden ja hallitusten kommentoitavina.

IPCC laatii noin viiden vuoden välein laajoja arviointiraportteja. Niissä esitetään arvio ilmaston tilasta ja sen mahdollisista kehityssuunnista sekä arvioiduista ilmastonmuutoksen ekologisista vaikutuksista. Lisäksi raportteihin on koottu tutkimustuloksia mahdollisista keinoista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Neljännen raportin ensimmäinen osa julkaistiin helmikuussa ja toinen osa huhtikuussa 2007. Sen keskeinen viesti on, että yli 90 %:n varmuudella ilmastonmuutos johtuu pääosin ihmisen toimista. Kolmas osaraportti valmistuu toukokuussa. Lopullisen yhteenvetoraportin hyväksyy IPCC:n yleiskokous marraskuussa 2007.

Satun kannanotto IPCC:n raportista:
Planeetalla on kuume, köyhimmät kärsivät eniten »

IPCC:n (2007) neljäs arviointiraportti ilmastonmuutoksesta:
Osa 2 – Ilmastonmuutoksen vaikutukset, sopeutuminen ja haavoittuvuus
(epävirallinen suomenkielinen tiivistelmä) »

IPCC:n kotivisut www.ipcc.ch »