”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Hiusvärien aiheuttamat sairaudet

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE
Satu Hassi 05.03.2008

Aihe: Hiusvärien aiheuttamat sairaudet

Kosmetiikkadirektiivin 76/768 mukaan kosmetiikkatuotteet eivät saa aiheuttaa haittaa, jos niitä käytetään normaalilla tai ennakoitavissa olevalla tavalla. Direktiivin alaan kuuluvat myös hiusvärit.

Vuonna 2002 komission terveys- ja kuluttajansuojapääosaston alainen SCCP (Scientific Committee of Consumer Products) totesi, että säännöllinen ja pitkäaikainen hiusvärien käyttö saattaa lisätä virtsarakon syövän riskiä. Lisäksi hiusvärien tiedetään aiheuttavan allergioita, ihosairauksia ja vähäisempiä ärsytysreaktioita. Jotkut allergiaoireet saattavat ilmetä vasta pitkän käytön jälkeen. Esimerkiksi parafenyleenidiamiini (PPD) voi aiheuttaa rajuja allergiaoireita vasta useita vuosia jälkikäteen.

Tavallisesta kotikäyttöön tarkoitetusta hiusväripaketista voi löytää varoitustekstin: "Älä hengitä tuotetta, äläkä saata sitä kosketuksiin ihon kanssa." Useat kampaamoissa käytetyt väriaineet ovat vielä voimakkaampia. Hiusväriä ei kuitenkaan käytännössä voi käyttää ilman että se joutuu kosketuksiin päänahan ihon kanssa. Kampaajien on käytännössä mahdotonta värjätä asiakkaittensa hiuksia joutumatta hengittämään aineita jossain määrin. Tämä on ristiriidassa kosmetiikkadirektiivin kanssa, jonka mukaan tavanomaisesta käytöstä ei tulisi aiheutua haittaa terveydelle. Suomessa työlääketieteen erikoislääkäri Timo Leino on arvioinut väitöskirjassaan, että peräti kolmannes kampaajista joutuu luopumaan ammatistaan allergisoiduttuaan kampaamokemikaaleille tai saatuaan astman.

Ottaen huomioon kosmetiikkadirektiivin 76/768, pitääkö komissio sitä laillisena, että EU-maissa on myynnissä kuluttajien kotikäyttöön hiusvärejä, jotka sisältävät allergioita ja ihosairauksia ja syöpää aiheuttavia kemikaaleja ja että kampaajat joutuvat päivittäin käsittelemään haitallisiksi tiedettyjä aineita sisältäviä hiusvärejä? Onko komissiolla toimintasuunnitelmaa siitä, miten markkinoilta poistetaan sellaiset hiusväriaineissa käytetyt aineet, joita ei pitäisi päästää kosketuksiin ihon kanssa tai hengitysteihin?

 

E-1550/08FI
Günter Verheugenin komission puolesta antama vastaus
(22.4.2008)

Hiusvärien turvallisuudesta on ensinnäkin todettava, että ryhmiin 1 tai 2 kuuluviksi luokiteltujen syöpää aiheuttavien, perimää vaurioittavien tai lisääntymiselle vaarallisten aineiden käyttö kosmeettisissa valmisteissa on kielletty kokonaan. Ryhmään 3 kuuluvien aineiden osalta taas on osoitettava, ettei aine käytetyillä pitoisuuksilla vaaranna kuluttajan terveyttä.

Kulutustavaroita käsittelevä tiedekomitea totesi kesäkuussa 2001 antamassaan lausunnossa, että kestohiusvärien pitkäaikaisen käytön ja virtsarakon syövän kehittymisen välillä voi olla yhteys. Lausunnon perusteella jäsenvaltiot ja sidosryhmät sopivat huhtikuussa 2003 yhdessä komission kanssa yleisestä uudelleentarkastelustrategiasta, jolla selvitettäisiin kaikki epäilyt hiusvärituotteiden turvallisuudesta. Strategian mukaisesti kosmetiikkateollisuutta pyydettiin esittämään kaikkien hiusväriaineiden käytön tueksi seikkaperäiset tiedot niiden turvallisuudesta. Uudelleenarvioinnista huolehtii tiedekomitea, joka käyttää kosmeettisten valmisteiden aineosien analysoinnissa perustana kuluttajien todellista altistumista aineille. Jos tiedekomitea antaa jostakin aineesta kielteisen lausunnon tai tiedot eivät riitä osoittamaan aineen turvallisuutta, aine kielletään. Strategian myötä EU:ssa on tähän mennessä kielletty kaikkiaan 135 hiusväriä. Komissio on laatimassa tiedekomitean lausuntojen perusteella luetteloa hiusväriaineista, joista tehty arvio on positiivinen ja jotka näin ollen ovat ihmisten terveyden kannalta turvallisia.

Tiedekomitea julkaisi maaliskuussa 2007 muistion, jossa se kiinnitti komission huomion siihen, että monet nykyisin käytettävät hiusvärit aiheuttavat ihoärsytystä, mikä saattaa olla kuluttajien terveyden ja yhteiskunnan kannalta huolestuttavaa. Muistion pohjalta komissio laajensi käynnissä olevaa hiusvärien turvallisuuden arviointia, jotta hiusvärituotteitten aiheuttamien allergisten reaktioiden riski voitaisiin minimoida. Samalla tarkastellaan myös voimassa olevia ennaltaehkäisytoimia ja selvitetään, voitaisiinko niitä parantaa niin, että hiusvärien mahdollisten haittavaikutusten riski saataisiin mahdollisimman pieneksi. Kosmetiikkadirektiivin 76/768/ETY puitteissa komissio keskittyy etenkin kuluttajien turvallisuudelle aiheutuviin vaaroihin. Hiusväreihin liittyvien allergiariskien tarkemmasta selvittämisestä on kuitenkin selvästikin hyötyä kaikille käyttäjille.

Kosmetiikkadirektiivin 76/768/ETY tavoitteena on varmistaa, että kuluttajien turvallisuudella on korkeatasoinen suoja ja että kosmeettiset valmisteet pääsevät liikkumaan vapaasti sisämarkkinoilla. Ammattikäyttäjien tilanteeseen liittyvistä erityisistä näkökohdista huolehditaan kosmetiikkadirektiivissä säädetyllä velvollisuudella, jonka mukaan kosmeettiset valmisteet on varustettava erityisillä ammattikäyttäjille suunnatuilla varotoimenpidemerkinnöillä (esim. käytettävä asianmukaisia käsineitä). Työperäisen altistumisen alaa ei ole tarkoitus laajentaa kysymyksiin, jotka liittyvät kemikaaliturvallisuuteen työssä. Työntekijöitä (puitedirektiivin 89/391/ETY 3 artiklassa tarkoitetussa mielessä) suojellaan työssä tapahtuvaa kemikaalialtistusta vastaan usealla direktiivillä, kuten työpaikkadirektiivillä 89/654/ETY, henkilönsuojaindirektiivillä 89/656/ETY ja kemiallisia aineita koskevalla direktiivillä 98/24/EY.

Komissio ei voimassa olevan lainsäädännön perusteella pidä tarpeellisena ehdottaa erityisiä hiusvärien ammattikäyttäjille suunnattavia toimenpiteitä. Kuluttajien ja ammattikäyttäjien turvallisuudesta voidaan huolehtia nykyisen sääntelykehyksen tarjoamin välinein, kunhan sääntöjä sovelletaan täysimääräisesti ja niiden soveltamista valvotaan.