”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Elinsiirtojen laatu- ja turvallisuusvaatimukset

Hassi oli vihreiden varjoraportööri kahdessa mietinnössä, joissa käsiteltiin elinluovutuksiin ja -siirtoihin liittyviä laatu- ja turvallisuuskysymyksiä. Parlamentin pääneuvottelija oli direktiivin osalta Miroslav Mikolasik ja elinluovutuksiin liittyvässä toimintaohjelmassa Andres Perello Rodriguez.

Direktiivin tarkoituksena on taata, että EU:ssa tapahtuvat elinsiirrot täyttävät tietyt laatu- ja turvallisuusnormit, mitä kuuluu elinluovutuksiin, testaukseen, säilytykseen, kuljetukseen ja käyttöön. Toimintaohjelman tarkoitus puolestaan on vähentää elinsiirtoihin sopivien elinten pulaa ja tehdä elinsiirtojärjestelmistä tehokkaampia muun muassa tiivistämällä jäsenmaiden yhteistyötä.

Tärkein asia vihreille elinsiirroissa on ollut taata, ettei elinsiirtoja tehdä vastoin tahtoa. EU:n kansalaisten suojelemiseksi elinkaupalta ja muulta epäeettiseltä elintenvälitykseltä vihreät halusivat, että direktiivissä ja parlamentin päätöslauselmassa painotetaan eläviltä henkilöiden tekemien elinluovutusten vapaaehtoisuutta ja maksuttomuutta. Tämän vuoksi lakiteksteihin kirjattiin kohdat, joiden mukaan elävällä elinluovuttajalla on oltava käytössään kaikki olennainen tieto elinluovutuksensa mahdollisista seurauksista, ja hänen on oltava täysin kykenevä tekemään päätös elinluovutuksestaan itse. Lisäksi jäsenmaiden on kaikin mahdoollisin tavoin torjuttava elinkauppa EU:n alueelta.

Aikataulu: Parlamentin, neuvoston ja komission neuvottelut käytiin keväällä 2010. Parlamentin täysistunto ja neuvosto hyväksyivät lopullisen kompromissin toukokuussa. Kesäkuusta 2010 jäsenmailla on kaksi vuotta aikaa toimeenpanna direktiivi.

Viralliset asiakirjat, elinsiirtodirektiivi: www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5725432

Viralliset asiakirjat, elinluovutuksiin liittyvä toimintaohjelma: www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5803042