”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Eläinten suojelusta kuljetuksen aikana annetun asetuksen (EY) N:o 1/2005 säännösten rikkomuksien valvonta

Kirjallinen kysymys komissiolle

Sirpa Pietikäinen (PPE), Anneli Jäätteenmäki (ALDE), Satu Hassi (Verts/ALE) ja Heidi Hautala (Verts/ALE)

Kysyimme komissiolta viime syksynä (E-9622/2010), onko komissio tietoinen siitä, että joissakin Euroopan unionin jäsenvaltioissa virkaeläinlääkäreillä tai poliiseilla ei ole oikeutta antaa rangaistusta eläinkuljetusrikkomuksesta tapahtumapaikalla.
Komissio vastasi viime syksyllä jättämäämme kysymykseen, ettei sillä ole tietoa siitä, kuinka suuri osa eläinkuljetusrikkomuksen johdosta annetuista sakoista jää maksamatta sen vuoksi, ettei rangaistuksen määrääjällä ole sakotusoikeutta. Se vastasi myös, ettei jäsenvaltioita ole nykyisellään velvoitettu ilmoittamaan komissiolle kyseisiä tietoja.
Mikäli viranomaisilla ei ole kaikissa jäsenvaltioissa rangaistusoikeutta, asetuksen (EY) N:o 1/2005 tavoite eläinten suojelusta kuljetusten aikana saattaa jäädä toteutumatta uskottavan sanktion puuttuessa.
Koska komissiolla on vastuu valvoa asetuksen toimeenpanoa jäsenvaltioissa ja koska lainsäädäntörikkomusten seuraamuskäytännöt vaikuttavat merkittävästi asetuksen toimeenpanoon, katsooko komissio tarpeelliseksi ryhtyä seuraamaan tarkemmin jäsenvaltioiden rangaistuskäytäntöjä?
Katsooko komissio aiheelliseksi tehdä selvityksen siitä, miten usein rangaistukset eläinkuljetusrikkomuksista johtavat sakkoihin jäsenvaltioissa?
Katsooko komissio tarpeelliseksi jatkossa velvoittaa jäsenvaltioita ilmoittamaan vuosittaisissa tarkastuskertomuksissa tiedot rangaistusten seuraamuksista tai seuraamuksitta jättämisestä?

FI
E-003662/2011
John Dallin
komission puolesta antama vastaus
(31.5.2011)

Eläinten suojelusta kuljetuksen aikana annetun asetuksen (EY) N:o 1/2005  25 artiklassa jäsenvaltioita ei velvoiteta toimittamaan tarkkoja tietoja siitä, millaisia seuraamuksia rikkomuksesta tai rikoksesta on. Kyseisessä 25 artiklassa säädetään ainoastaan, että jäsenvaltioiden on ilmoitettava, mitä seuraamuksia ne ovat säätäneet asetuksen (EY) N:o 1/2005 rikkomisesta. Toimitettavat tiedot ovat sen vuoksi ainoastaan kuvailevia, ja niissä viitataan yleensä kansalliseen rikoslakiin. Tällaisista tiedoista on hyötyä vain, jos niissä viitataan tiettyyn rikkomukseen tai rikokseen ja jos tietoja tarkastellaan rikkomuksen tai rikoksen vakavuutta vasten. Jäsenvaltioiden säätämien seuraamusten tehokkuutta, oikeasuhteisuutta ja varoittavuutta voidaan siten arvioida ainoastaan tapauskohtaisesti ja vasta, kun kaikki aineellisiin olosuhteisiin liittyvät tekijät ovat tiedossa.

Komissio valmistelee parhaillaan eläinten suojelusta kuljetusten aikana annetun asetuksen (EY) N:o 1/2005 mukaista kertomusta eläinkuljetuksista. Kertomus on määrä antaa hyväksyttäväksi syyskuussa 2011. Kertomuksen ja odotettavissa olevien keskustelujen sekä Euroopan parlamentilta ja neuvostolta saatavan palautteen perusteella komissio arvioi, mitkä toimet ovat esille tulevien ongelmien ratkaisemiseksi tarpeen.