”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Ajkan MAL Zrt. -alumiinitehtaassa säilytetyn aineen laatu ja tehtaan nykyinen toiminta

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE
Csaba Sándor Tabajdi (S&D), Daciana Octavia Sârbu (S&D), Linda McAvan (S&D) ja Satu Hassi (Verts/ALE) 14.12.2010

Direktiivissä 2000/532/EY perustettiin Euroopan jäteluettelo, jossa määritellään vaarallisen jätteiden kriteerit. Jäteluettelon mukaan vaarallisiksi aineiksi on luokiteltava mitkä tahansa aineet, joilla on syövyttäviä vaikutuksia ja joiden sisältämien ärsyttävien aineiden pitoisuudet ylittävät tietyt rajat (yli 1 % ainetta, johon liitetään vaaraa ilmaiseva lauseke R35, tai yli 5 % ainetta, johon liitetään vaaraa ilmaiseva lauseke R34). Unkarin katastrofien hallinnasta vastaavan pääosaston tekemät testit osoittivat, että 4. lokakuuta Unkarissa vuotaneen punalietejätteen Na2O-pitoisuus oli 2–10 prosenttia. Na2O muuttuu vedessä natriumhydroksidiksi (NaOH), jolla on suurina pitoisuuksina syövyttävä vaikutus. Sen vuoksi ainetta, jossa on kyseistä kemiallista ainetta, on pidettävä myrkyllisenä.

Alumiinitehtaassa on lisäksi aloitettu tuotanto uudelleen Unkarin hallituksen erityisvaltuutetun valvonnan ja suoran hallinnan alaisena. Tuotannon sivutuote varastoidaan edelleen jätealtaaseen numero X, josta suotovesi vuotaa suoraan Torna-jokeen sen jälkeen, kun se on mennyt neutralisaatiokäsittelyn läpi, jossa käytetään suolahappoa ja kipsiä.

Olisiko komission mielestä Unkarissa Ajkassa sijaitsevan MAL Zrt. ‑tehtaan jätealtaassa säilytettävä aine pitänyt luokitella vaaralliseksi?

Onko komission arvion mukaan Ajkan alumiinitehtaan nykyinen toiminta yhteneväinen EU:n ympäristölainsäädännön kanssa?

Aikooko komissio aloittaa rikkomusmenettelyn Unkaria vastaan, jos sen mielestä jäsenvaltio ei toteuttanut tai pannut täytäntöön EU:n ympäristölainsäädäntöä?

 

E-11083/10FI
Janez Potočnikin
komission puolesta antama vastaus
(1.3.2011)

Unkarin viranomaisten (ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi 15 päivänä tammikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/1/EY  mukaisesti) toimittamien, luvan myöntämistä MAL-alumiinioksiditehtaalle koskevien tietojen mukaan punaliejusta otettiin kaksi näytettä, joiden pH-arvoiksi mitattiin 11,3 ja 11,8. Komissio katsoo näiden tietojen perusteella, että kyseinen jäte olisi pitänyt luokitella vaaralliseksi sen voimakkaasti syövyttävien ominaisuuksien vuoksi . Tästä syystä kyseisen jätteen asianmukaista käsittelyä varten olisi pitänyt vahvistaa asiaankuuluvat vaatimukset. Punaliejun saastuttamissa joissa onnettomuuden jälkeen mitatut pH-arvot (korkeimmillaan 13,8) osoittavat niin ikään, että punalieju olisi pitänyt luokitella vaaralliseksi.

Unkarin viranomaiset ovat ilmoittaneet komissiolle, että kyseinen alumiinioksiditehdas on jälleen toiminnassa. Komissio seuraa tilannetta tarkasti varmistaakseen, että tehtaan toiminnassa noudatetaan EU:ssa sovellettavaa ympäristölainsäädäntöä kaikilta osin.

On saatu viitteitä siitä, ettei kaivannaisteollisuuden jätehuollosta 15 päivänä maaliskuuta 2006 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2006/21/EY  ole saatettu asianmukaisesti osaksi Unkarin kansallista lainsäädäntöä. Unkarin viranomaiset ovat näin ollen katsoneet, ettei punalieju (joka on suoraan peräisin direktiivin 2006/21/EY 3 artiklan 8 kohdassa määritellystä mineraalivarojen käsittelystä) kuulu kyseisen direktiivin soveltamisalaan. Komissio arvioi tätä tapausta parhaillaan ja ryhtyy aikanaan aiheellisiin seurantatoimiin. Unkari saattaa joutua tekemään tarvittavat lainsäädännölliset muutokset kyseisen direktiivin voimaan saattavaan kansalliseen lainsäädäntöönsä, eikä oikeudellisen menettelyn käynnistämisen mahdollisuus ole poissuljettu.