Parlamentti


Kirjallinen kannanotto miehitetyiltä palestiinalaisalueilta peräisin olevien tuotteiden merkitsemiseen

KIRJALLINEN KANNANOTTOtyöjärjestyksen 123 artiklan mukaisestimiehitetyiltä palestiinalaisalueilta peräisin olevien tuotteiden merkitsemiseenArlene McCarthy, Hélène Flautre, Sirpa Pietikäinen, Eva-Britt SvenssonRaukeamispäivä: 6.12.2010  0064/2010Kirjallinen kannanotto miehitetyiltä palestiinalaisalueilta peräisin olevien tuotteiden merkitsemiseenEuroopan parlamentti, joka– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,A. katsoo, että eurooppalaisilla kuluttajilla on oikeus luotettaviin alkuperämerkintöihin ostamissaan tuotteissa, ilman että heitä johdetaan harhaan,B. ottaa huomioon, että miehitetyillä palestiinalaisalueilla […]

Read more»
 

Päätöslauselma Cancúnin ilmastonmuutoskonferenssista (COP16)

Euroopan parlamentin päätöslauselma 25. marraskuuta 2010 Cancúnin ilmastonmuutoskonferenssista (COP16) Euroopan parlamentti , joka –  ottaa huomioon ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen (ilmastonmuutossopimus) ja siihen liitetyn Kioton pöytäkirjan, –  ottaa huomioon ilmastonmuutossopimuksen osapuolten 15. konferenssin (COP15) ja osapuolten Kööpenhaminassa Tanskassa 7.–18. joulukuuta 2009 pidetyn viidennen konferenssin, joka toimi Kioton pöytäkirjan osapuolten […]

Read more»
 

Karjuporsaiden kastrointi EU:ssa

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) ja Heidi Hautala (Verts/ALE) 18.11..2010 Arviolta 80 % urosporsaista, eli noin 100 miljoonaa porsasta, kastroidaan vuosittain EU:ssa. Kastroinnille ei ole lääketieteellistä tarvetta, vaan sen tarkoitus on estää ns. karjun hajun muodostuminen urossikojen lihaan. Komission direktiivissä 2001/93/EY kielletään kaikki toimenpiteet, joiden tarkoitus on muu kuin terapeuttinen […]

Read more»
 

Fennovoiman ydinvoimalan vaikutus Tornionjoen lohikantaan

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi ja Isabella Lövin 12.11.2010 (Verts/ALE) Eräiden suomalaisten sähköyhtiöiden, suurten sähkönkuluttajien ja sähköyhtiö E.ONin yhteisyritys Fennovoima suunnittelee uuden ydinvoimalan rakentamista Pohjois-Suomeen. Yksi ydinvoimalan mahdollisista sijaintipaikoista on Simon kunta Pohjois-Suomessa. Suunniteltu sijaintipaikka olisi Pohjanlahden rannikolla Karsikkoniemessä. Noin kolmen kilometrin päässä Karsikkoniemestä olevassa saaristossa sijaitsee Natura 2000  alue. Alue […]

Read more»
 

Turvetuotantoalueiden vesistövaikutusten arviointi Suomen ympäristölupakäytännössä

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) 10.11.2010 Turvetuotantoon käytetyn suopinta-alan arvioidaan lisääntyvän voimakkaasti tulevina vuosikymmeninä Suomessa. Turvetuotannon lisääntyminen uhkaa pilata useita vesistöalueita, jos nykyistä ympäristölupakäytäntöä ei tarkisteta. Turvetuotantoalueen perustaminen vaatii ympäristöluvan, jota myönnettäessä tarkastellaan muun muassa turpeennoston vaikutuksia alueen vesistöihin. Ympäristölupakäytäntö ei kuitenkaan ota huomioon ympäröivää valuma-aluetta kokonaisuutena, vaan vesistövaikutuksia käsitellään […]

Read more»
 

Eläinten suojelusta kuljetuksen aikana annetun asetuksen säännösten rikkomukset

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE), Heidi Hautala, (Verts/ALE), Anneli Jäätteenmäki (ALDE) ja Sirpa Pietikäinen (EPP) 8.11.2010 Eläinten suojelua kuljetuksen aikana annetun asetuksen (EY) N:o 1/2005 25 artiklassa todetaan seuraavaa: “Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen säännösten rikkomuksiin sovellettavia seuraamuksia koskevista säännöt ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet niiden soveltamisen varmistamiseksi. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, […]

Read more»
 

EU:n metsien terveydentilan seurannan jatkuminen vuoden 2010 jälkeen

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) ja Sirpa Pietikäinen (EPP) 26.7.2010 Euroopan metsäympäristön seuranta perustuu pitkäkestoiselle tiedonkeruulle, jota on kerätty kansallisissa metsäinventaarioissa ja Euroopan laajuisessa metsien terveydentilan seurannassa vuosikymmenten ajan. Metsien terveydentilan seuranta on jatkunut jo 25 vuotta 41 maan, Euroopan komission ja YK:n Euroopan talouskomission alaisuudessa toimivan ICP Forests -ohjelman […]

Read more»
 

Kirjallinen kannanotto naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen eurooppalaisen teemavuoden perustamiseen

KIRJALLINEN KANNANTOTTOtyöjärjestyksen 123 artiklan mukaisestinaisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen eurooppalaisen teemavuoden perustamiseenMarc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo, Antonyia ParvanovaRaukeamispäivä: 19.7.2010HYVÄKSYTTY  0020/2010Kirjallinen kannanotto naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen eurooppalaisen teemavuoden perustamiseenEuroopan parlamentti, joka– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,A. katsoo, että ilmaisu “naisiin kohdistuva väkivalta” tarkoittaa kaikkia sukupuoleen perustuvia väkivallantekoja, joista aiheutuu tai voi […]

Read more»
 

Itämeren tutkimus- ja kehitysohjelma Bonus-169

EU:ssa on alkamassa Itämeren ekologisen tilan tutkimiseen keskittyvä mittava tutkimusohjelma, BONUS-169. Hassi toimii vihreiden varjoraportöörinä ympäristövaliokunnan lausunnon valmistelussa. Tutkimusohjelman pääkäsittelijä on teollisuusvaliokunta.  BONUS-169 jatkaa aiempien Itämeri-tutkimuksen pilottihankkeiden pohjalta, joten toimivat perustukset ohjelmalle ovat jo olemassa. BONUS-169 on kuitenkin huomattavasti edeltäviä vaiheita laajempi kokonaisuus. Vihreille oli tärkeää, että tutkimushankkeet ja olemassaolevat organisaatiot, […]

Read more»
 

Elinsiirtojen laatu- ja turvallisuusvaatimukset

Hassi oli vihreiden varjoraportööri kahdessa mietinnössä, joissa käsiteltiin elinluovutuksiin ja -siirtoihin liittyviä laatu- ja turvallisuuskysymyksiä. Parlamentin pääneuvottelija oli direktiivin osalta Miroslav Mikolasik ja elinluovutuksiin liittyvässä toimintaohjelmassa Andres Perello Rodriguez. Direktiivin tarkoituksena on taata, että EU:ssa tapahtuvat elinsiirrot täyttävät tietyt laatu- ja turvallisuusnormit, mitä kuuluu elinluovutuksiin, testaukseen, säilytykseen, kuljetukseen ja käyttöön. Toimintaohjelman […]

Read more»
 

Search from category "Parlamentti"