Parlamentti


EU guidelines on human rights defenders

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLEFranziska Keller, Barbara Lochbihler, Satu Hassi (Verts/ALE) 20.4.2011 In 2010 the mission and the embassies of the accredited States of the European Union in Mexico approved a local strategy to implement the EU guidelines on human rights defenders with the maximal efficiency. The same year, the European Union […]

Lue lisää»
 

Uraanikaivoksen perustaminen Suomeen ilman asianomaisia lupia

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) 12.4.2011 Kainuun maakunnassa Suomessa sijaitsevan Talvivaaran kaivoksen omistajayhtiö on hakemassa lupaa uraanin talteenottoon. Kaivos on kuitenkin erottanut malmista uraanin jo toimintansa alusta alkaen. Kaivos aloitti toimintansa vuonna 2008 (saatuaan ympäristöluvan vuonna 2007). Kaivos irrottaa malmista metallit bioliuotustekniikalla, joka on Suomessa uusi. Jo ensimmäinen Talvivaaran malmilla […]

Lue lisää»
 

Kirjallinen kannanotto Euroopan ja Välimeren maiden Erasmus- ja Leonardo da Vinci ohjelmien perustamiseen

KIRJALLINEN KANNANOTTO työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti Euroopan ja Välimeren maiden Erasmus- ja Leonardo da Vinci  ohjelmien perustamiseen Françoise Castex, Franziska Brantner, Vincent Peillon, Cristian Preda, Ivo Vajgl Raukeamispäivä: 7.7.2011 HYVÄKSYTTY   0015/2011 Kirjallinen kannanotto Euroopan ja Välimeren maiden Erasmus- ja Leonardo da Vinci  ohjelmien perustamiseen Euroopan parlamentti, joka – ottaa […]

Lue lisää»
 

Eläinten suojelusta kuljetuksen aikana annetun asetuksen (EY) N:o 1/2005 säännösten rikkomuksien valvonta

Kirjallinen kysymys komissiolle Sirpa Pietikäinen (PPE), Anneli Jäätteenmäki (ALDE), Satu Hassi (Verts/ALE) ja Heidi Hautala (Verts/ALE) Kysyimme komissiolta viime syksynä (E-9622/2010), onko komissio tietoinen siitä, että joissakin Euroopan unionin jäsenvaltioissa virkaeläinlääkäreillä tai poliiseilla ei ole oikeutta antaa rangaistusta eläinkuljetusrikkomuksesta tapahtumapaikalla.Komissio vastasi viime syksyllä jättämäämme kysymykseen, ettei sillä ole tietoa siitä, […]

Lue lisää»
 

Yhteisen maatalouspolitiikan uudistaminen

EU on uudistamassa vuoden 2013 jälkeistä yhteistä maatalouspolitiikkaa. Tavoitteena on tehdä eurooppalaisesta maataloussektorista kilpailukykyisempi ja kestävämpi. Satu Hassi on ympäristövaliokunnan lausunnossa vihreiden varjoraportööri. Pääkäsittelijänä on maatalousvaliokunta. Lausunnolla vaikutetaan Euroopan parlamentin lopulliseen kantaan. Vihreille on tärkeää, että tulevaisuuden maatalouspolitiikka ottaa huomioon uudet haasteet ja siirtyy nykyisestä tehotuotantomallista kestävämpään ja oikeudenmukaisempaan suuntaan. Maataloustukien ehtoja on […]

Lue lisää»
 

Suomen suostrategia

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) 28.2.2011 Suomi julkaisi helmikuussa 2011 ehdotuksen “soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansalliseksi strategiaksi”. Työryhmän tehtäväksi annettiin sovittaa yhteen soiden ja turvemaiden käyttö sekä suojelu, jotta suoluonnon monimuotoisuus säilyy. Ehdotettu strategia tukee kuitenkin ensisijaisesti turpeen polton jatkamista eikä ympäristön ja luonnon suojelua. […]

Lue lisää»
 

Kirjallinen kannanotto raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen törmäyksiin

KIRJALLINEN KANNANOTTO työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen törmäyksiin Fiona Hall, Inés Ayala Sender, Isabelle Durant, Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Wils Raukeamispäivä: 17.2.2011 HYVÄKSYTTY   0081/2010 Kirjallinen kannanotto raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen törmäyksiin Euroopan parlamentti, joka – ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan, A. ottaa huomioon, että raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen osuus EU:n ajoneuvokannasta on 3 prosenttia mutta […]

Lue lisää»
 

Kirjallinen kannanotto vastavuoroisen viisumijärjestelmän palauttamiseen – Tšekin kansalaisten eriarvoista asemaa koskeva solidaarisuus Kanadan otettua viisumit yksipuolisesti käyttöön

KIRJALLINEN KANNANOTTO työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti vastavuoroisen viisumijärjestelmän palauttamiseen – Tšekin kansalaisten eriarvoista asemaa koskeva solidaarisuus Kanadan otettua viisumit yksipuolisesti käyttöön Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis, Miroslav Ouzký, Manfred Weber Raukeamispäivä: 17.2.2011 HYVÄKSYTTY   0089/2010 Kirjallinen kannanotto vastavuoroisen viisumijärjestelmän palauttamiseen – Tšekin kansalaisten eriarvoista asemaa koskeva solidaarisuus Kanadan otettua […]

Lue lisää»
 

Itämeren lohen myynti ihmisravinnoksi

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) 15.2.2011 Suomi on hakemassa jatkoa poikkeusluvalle myydä EU:n dioksiiniraja-arvot ylittävää Itämeren kalaa. Vuoden 2002 poikkeuslupa sallii Suomen ja Ruotsin jatkaa lohen, taimenen ja silakan myyntiä omalla alueellaan vuoden 2011 loppuun saakka. Suomen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira suosittelee, että Itämeren lohta, taimenta tai yli 17 sentin mittaista silakkaa tulisi […]

Lue lisää»
 

Kirjallinen kannanotto tarpeeseen lisätä syöväntutkimuksen koordinointia Euroopan unionissa

KIRJALLINEN KANNANOTTO työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti tarpeeseen lisätä syöväntutkimuksen koordinointia Euroopan unionissa Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul, Antonyia Parvanova Raukeamispäivä: 3.2.2011 HYVÄKSYTTY 0080/2010 Kirjallinen kannanotto tarpeeseen lisätä syöväntutkimuksen koordinointia Euroopan unionissa Euroopan parlamentti, joka – ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan, A. ottaa huomioon, että syöpä on edelleen yleisin kuolinsyy […]

Lue lisää»
 

Search from category "Parlamentti"