Parlamentti


Yhteistyö Venäjän kanssa Itämeren alueen rikkipäästöjen osalta

Kirjallinen kysymys komissiolle Sirpa Pietikäinen (EPP) ja Satu Hassi (Verts/ALE) Komissio on esittänyt suunnitelmansa tarkastella uudelleen meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuutta koskevaa direktiiviä 2005/33/EY sisällyttääkseen Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) kanssa huhtikuussa 2008 aikaansaadun sopimuksen meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikki- ja typpipäästöjen vähentämisestä EU:n lainsäädäntöön. Ehdotuksen mukaan on sovittu enimmäismäärän vähentämisestä 3,5 prosenttiin 1. […]

Lue lisää»
 

Kirjallinen kannanotto levien leviämisen torjuntaan

KIRJALLINEN KANNANOTTO työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti levien leviämisen torjuntaan Alain Cadec, Wojciech Michał Olejniczak, Michail Tremopoulos, Andrea Zanoni Raukeamispäivä: 19.1.2012 HYVÄKSYTTY   0041/2011 Kirjallinen kannanotto levien leviämisen torjuntaan Euroopan parlamentti, joka – ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 191 artiklan, jossa määrätään, että unionin ympäristöpolitiikalla myötävaikutetaan ympäristön laadun säilyttämiseen, suojeluun […]

Lue lisää»
 

Kirjallinen kannanotto kansainvälisen tyttöjenpäivän tukemiseen

KIRJALLINEN KANNANOTTO työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti kansainvälisen tyttöjenpäivän tukemiseen Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert ja Katarína Neveďalová Raukeamispäivä: 9.1.2012 HYVÄKSYTTY   0039/2011 Kirjallinen kannanotto kansainvälisen tyttöjenpäivän tukemiseen Euroopan parlamentti, joka – ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan, A. muistuttaa naisten sosiaalisten, poliittisten ja taloudellisten saavutusten tunnustamista ja muistamista varten vuonna […]

Lue lisää»
 

Kirjallinen kannanotto saarisopimukseen EU:n virallisena aloitteena

KIRJALLINEN KANNANOTTO työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti saarisopimukseen EU:n virallisena aloitteena Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith, Giommaria Uggias Raukeamispäivä: 15.12.2011 HYVÄKSYTTY   0037/2011 Kirjallinen kannanotto saarisopimukseen EU:n virallisena aloitteena Euroopan parlamentti, joka – ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan, A. toteaa, että saaret ovat erittäin riippuvaisia maahantuoduista fossiilisista polttoaineista […]

Lue lisää»
 

Kirjallinen kannanotto esteettömien 112 -hätäpalveluiden tarpeeseen

KIRJALLINEN KANNANOTTO työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti esteettömien 112 -hätäpalveluiden tarpeeseen Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Gianni Pittella Raukeamispäivä: 15.12.2011 HYVÄKSYTTY   0035/2011 Kirjallinen kannanotto esteettömien 112 -hätäpalveluiden tarpeeseen Euroopan parlamentti, joka – ottaa huomioon Euroopan unionin yhtenäisen Euroopan hätänumeron 112, josta päätettiin 29. heinäkuuta 1991 tehdyllä neuvoston päätöksellä […]

Lue lisää»
 

Sosiaaliturvaa koskevat viiveet siirryttäessä EU-maasta toiseen

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE6.10.2011 Mitri Repo (S&D), Sari Essayah (EPP), Ville Itälä (EPP), Eija-Riitta Korhola (EPP), Sirpa Pietikäinen (EPP), Satu Hassi (Verts/ALE) Nykyisissä EU-maiden sosiaaliturvaa koskevissa käytännöissä on puutteita muutettaessa EU-maasta toiseen. EU-maissa sosiaaliturvajärjestelmästä poistaminen voi tapahtua suhteellisen nopeasti maasta pois muutettaessa. Siirryttäessä toiseen EU-maahan sosiaaliturvajärjestelmät eivät kuitenkaan aina pysty hyväksymään […]

Lue lisää»
 

Suomen puutteellinen tiedotus Itämeren kalan syöntirajoituksista

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) 13.7.2011 Suomi ja Ruotsi ovat hakeneet jatkoa vuoden lopussa päättyvälle poikkeusluvalle myydä EU:n dioksiinirajat ylittävää Itämeren kalaa, mukaan lukien luonnonlohta, jonka kanta on hälyttävästi heikentynyt ja joka ei enää ole tavallisten kansalaisten perusravintoa. Komissio perusteli poikkeusluvan myöntämistä vuonna 2001 ja sen jatkamista vuonna 2006 John […]

Lue lisää»
 

Venäjän ja muiden naapurien ydinvoimaloiden turvallisuusuhka

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE 11.7. Satu Hassi (Verts/ALE) Norjalaisen ympäristöjärjestön Bellonan käsiinsä kesäkuussa saama Venäjän ydinvoimaloihin tehty selvitys paljasti vakavia turvallisuusvaaroja. Venäjän ydinenergiaviranomaisen Rosatomin vuotaneesta raportista käy ilmi, että monissa venäläisissä ydinvoimaloissa on varauduttu puutteellisesti mm. maanjäristyksiin, tornadoihin ja muihin luonnonkatastrofeihin. Raportti listasi kaikkiaan 31 puutekohtaa, joihin kuuluivat myös riittämättömät jäähdyttämiseen käytettävät […]

Lue lisää»
 

Päätöslauselma Intiasta ja erityisesti Davinder Pal Singhin kuolemantuomiosta

Euroopan parlamentin päätöslauselma 7. heinäkuuta 2011 Intiasta ja erityisesti Davinder Pal Singhin kuolemantuomiosta  Euroopan parlamentti , joka –  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen päätöslauselman 63/168, jossa kehotetaan panemaan täytäntöön Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 18. joulukuuta 2007 antama päätöslauselma 62/149, jonka yhteydessä 106 maata äänesti sellaisen päätöslauselman puolesta, jossa vaadittiin kuolemanrangaistuksen ja […]

Lue lisää»
 

Komission analyysi biopolttoaineiden tehokkuudesta kasvihuonekaasujen suhteen

KIRJALLINEN KYSMYS KOMISSIOLLE4.7.2011Satu Hassi (Verts/ALE) Uusiutuvia energialähteitä koskevan EU:n politiikan kannalta on tärkeää, että liikenteessä käytettävien biopolttoaineiden laatua parannetaan edelleen. Tärkeää on sekin, että päätöksentekijät tietävät viimeisimmän tilanteen. Voisiko komissio vahvistaa tulokset, jotka on saatu yhteisen tutkimuskeskuksen tekemästä tuoreimmasta analyysistä? Sen aiheena on ollut biopolttoaineiden sekä erityisesti biodieselin parhaiden käytäntöjen […]

Lue lisää»
 

Search from category "Parlamentti"