Parlamentti


Innovointistrategia kestävää kasvua varten: biotalousstrategia Euroopalle

Kesäkuun täysitunnossa parlamentti hyväksyi oma-aloitemietinnön EU:n biotalousstrategiasta. Siinä parlamentti totesi, että biotalous mahdollistaa tavaroiden ja palveluiden tuottamisen pienemmin kustannuksin, vähemmällä energialla ja ympäristöä vähemmän kuormittavalla tavalla. Keskeisenä keinona pidetään onnistunutta tutkimus- ja kehitystyötä, josta parhaimmillaan voi syntyä paljon uusia työpaikkoja. Toimiessaan mietinnön vihreänä varjoesittelijänä Satu Hassi kannatti uusiutumattomien luonnonvarojen korvaamista […]

Lue lisää»
 

Laivojen ja pienveneiden jätevesien vastaanotto Itämeren satamissa

Kirjallinen kysymys komissiolle 4.6.2013 Satu Hassi (Greens/EFA) EU:n Itämeri-strategian yksi päätavoitteista on meren ekologisen tilan parantaminen, strategia tunnustaa rehevöitymisen meren pahimmaksi ympäristöongelmaksi. Itämeri on yksi maailman pahiten saastuneista meristä. Rehevöittävien ravinteiden yksi lähde ovat laivojen ja veneiden käymäläjätteet. Joissakin Itämeren satamissa on valmius ottaa ne vastaan, monissa satamissa ei. Tämä […]

Lue lisää»
 

Thailand: the case of Andy Hall

Kirjallinen kysymys komissiolle 16.4.2013 Barbara Lochbihler (Greens/EFA) & Satu Hassi (Greens/EFA) The EU has recently concluded a partnership and cooperation agreement with Thailand and is currently negotiating an EU-Thailand free trade agreement. While these negotiations have been underway, serious violations of fundamental human and labour rights have been reported in Thailand’s […]

Lue lisää»
 

Liito-oravan suojelu Suomessa

Kirjallinen kysymys komissiolle Satu Hassi (Greens/EFA) 9.4.2013 Liito-oravien (Pteromys volans) lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on EU:ssa kielletty luontodirektiivillä (artikla 12, liite IV(a)). EU:n liito-oravista esiintyy valtaosa Suomessa, jossa lajin suurin uhka on metsätalous. Laji on vähentynyt ja se on todettu Suomen lajien uhanalaisuus 2010 -kirjassa vaarantuneeksi (VU). Suomi […]

Lue lisää»
 

Vertikaalinen monopoli juomapakkausten kierrätysjärjestelmässä

Kirjallinen kysymys komissiolle Satu Hassi (Greens/EFA) 6.3.2013 Suomessa juomapakkausten kierrätys perustui vuoteen 2005 asti pääosin uudelleentäytettäviin lasi- ja muovipulloihin. Vuonna 2008 uudelleenkäytettävät muovipullot korvattiin pehmeillä PET-pulloilla, joiden materiaali voidaan käyttää uudelleen. Sekä uudelleenkäytettävien että materiaalina hyödynnettävien juomapakkausten kierrätyksen hallinnoinnista vastaa Suomen Palautuspakkaus Oy (PALPA), josta puolet omistavat vähittäiskauppaketjut ja toisen […]

Lue lisää»
 

Protecting public health from light pollution

Kirjallinen kysymys komissiolle 20.2.2013 Satu Hassi (Greens/EFA) & Fiona Hall (ALDE) The 24 hour daily cycle of light and darkness is a basis of natural functioning of all plants and animals, including us humans. This circadian cycle allows organisms to anticipate and prepare for precise and regular environmental changes and […]

Lue lisää»
 

Lentokenttämelu

Komission ehdotuksen pohjalta parlamentti käsitteli Euroopan lentokenttien toiminnan kehittämistä kolmesta eri näkökulmasta: lentokenttäpalvelut, nousu- ja laskuaikojen jakaminen ja meluun liittyvät rajoitukset. Hassi toimi vihreiden varjoraportöörinä ympäristövaliokunnan lausunnossa meluun liittyvien rajoitusten asettamisesta EU:n lentokentillä. Päävaliokuntana asiassa toimi liikenne- ja matkailuvaliokunta, jossa esittelijänä oli Jörg Leichtfried (S&D/A). Komission ehdotus melusääntelystä perustui vihreiden […]

Lue lisää»
 

Neuvoston päätelmien perusta myös kansainvälisiä sopimuksia koskevissa asioissa

Kirjallinen kysymys neuvostolle 13.7.2012 1. Voiko neuvosto ilmoittaa mikä tai mitkä ovat on sen päätelmien perustat silloin kun toimitaan a) yksimielisesti ja b) määräenemmistöllä? 2. Voiko neuvosto vahvistaa, että sen käsitellessä EU:n kantaa ilmastonmuutosta koskevaan YK:n puiteyleissopimukseen neuvosto toimii Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 8 kohdan mukaisesti (Neuvosto […]

Lue lisää»
 

Talvivaaran kaivoksen päästöt ja Suomen viranomaisten puutteellinen toiminta

Komission vastaus» Kirjallinen kysymys komissiolle Sirpa Pietikäinen (EPP), Satu Hassi (Greens/EFA) 25.4.2012 Kainuussa toimivalle kaivosyhtiö Talvivaaralle myönnettiin 2007 ympäristölupa sen harjoittamalle monimetallikaivostoiminnalle. Ympäristölupahakemuksessaan Talvivaara arvioi sulfaattipäästöikseen alle 200mg/litra. Mangaanin osalta ympäristöluvassa todetaan sen olevan “potentiaalinen sivutuote” kaivostoiminnassa. Kaivostoiminta on kuitenkin todellisuudessa ylittänyt ympäristölupaa hakiessaan arvioimansa ja ympäristöluvassa sallitut päästömäärät monikymmenkertaisesti. […]

Lue lisää»
 

Ranskalaisen Vinci-yhtiön osallistuminen Khimkin moottoritiehankkeeseen

Kirjallinen kysymys komissiolle 12.7.2012 Satu Hassi, Tarja Cronberg, Michèle Rivasi, Werner Schulz, (Greens/EFA) and Corinne Lepage (ALDE) Ranskalainen Vinci-yhtiö johtaa Severo-Zapadnaja Kontsessionnaja Kompanija -ryhmittymää, joka on tehnyt Venäjällä toimilupasopimuksen Moskovan ja Pietarin välisen moottoritien ensimmäisen osuuden rakennuttamisesta. Tie on suunniteltu kulkemaan halki Himkin metsän, joka on yksi Moskovan alueen harvoista jäljellä […]

Lue lisää»
 

Search from category "Parlamentti"