Mietinnöt ja lausunnot

Kun valiokunnalle annetaan hoidettavaksi joku lainsäädäntöasia tai se päättää tehdä oma-aloitemietinnön tai päätöslauselman, asia osoitetaan jonkun poliittisen ryhmän vedettäväksi vuorotteluperiaatteella. Asian hoidettavaksi saanut ryhmä nimittää esittelijän (raporteur), joka työstää pohjatekstin (esim. mietintöluonnos) ja vetää asiaa koskevat neuvottelut parlamentin sisällä. Lainsäädäntöasioissa esittelijä on parlamentin pääneuvottelija ministerineuvoston suuntaan lopullisesta lakitekstistä. Esittelijän tärkeinä yhteistyökumppaneina ovat muiden ryhmien itselleen valitsemat esittelijät. Heitä kutsutaan varjoesittelijöiksi ja he vastaavat ryhmänsä osalta asian valmistelusta ja seurannasta. Alla luettelo tärkeimmistä asioista, joissa Satu on ollut esittelijä tai vihreiden varjoesittelijä.

Täydellisen listan asioista, joissa Satu on ollut vihreiden edustaja, löydät täältä.


Lentoliikenteen päästökauppa

Satu Hassi toimii vihreiden neuvottelijana lentoliikenteen päästökauppaa käsittelevän direktiivin muutoksissa. EU sisällytti vuoden 2012 alusta lentoliikenteen hiilidioksidipäästöt EU:n päästökaupan (ETS) piirin, jotta alan voimakkaasti kasvaneita päästöjä voitaisiin vähentää. Hyväksytyn direktiivin mukaan lentoyhtiöiden tuli hankkia päästöoikeudet kaikille EU:n kentille suuntutuvien lentojen koko matkalle. Tämä sai monet kolmannet maat vastustamaan voimakkaasti järjestelmää, […]

Read more»
 

Laivojen kasvihuonekaasupäästöjen seuranta

Vuoden 2008 ilmasto- ja energiapaketin mukaisesti komissio teki ehdotuksen myös laivaliikenteen sisällyttämisestä ilmastonsuojelutoimien piiriin. Komissio ehdotti ensimmäisenä askeleena EU:n vesillä liikennöiville laivoille velvollisuutta laskea ja ilmoittaa hiilidioksidipäästöt ja energiatehokkuutta kuvaavat tiedot. Ympäristövaliokunta päätti tammikuussa 2014 esittää hiilidioksidipäästöjen lisäksi typen oksidien raportointia ja velvollisuuden laajentamista myös pienemmille laivoille (400-5000 nettotonnia). Asian […]

Read more»
 

Moottoriajoneuvojen meluasetus

EU:n komissio teki vuonna 2011 esityksen autojen, kuorma-autojen ja rekkojen moottorimelun uusiksi raja-arvoiksi kansanterveyden vaalimiseksi. Moottorimelu on merkittävä kansanterveydellinen haitta, ja kustannustehokkain tapa hillitä sitä on vaatia autotehtailta hiljaisempia autoja. Komission ehdotus tuli parlamentin käsittelyssä osittain vesitetyksi. Parlamentin ”autopuolue” löysensi komission ehdottamia raja-arvoja ja antoi niiden käyttöönotolle pidemmän määräajan. Vihreät […]

Read more»
 

Siemenasetus

EU-komission ehdotus uudeksi siemenvilja-asetukseksi on Euroopan parlamentin käsittelyssä, Satu Hassi toimii ympäristövaliokunnan lausunnon vihreänä neuvottelijana. Komission ehdotuksen ongelma on se, että siinä ei oteta luonnon monimuotoisuuden vaalimista ja siementen käyttäjien, eli siis viljelijöiden, oikeuksia vakavasti. Esityksen pääajatus on satojen kasvattaminen, ja lähtökohtana on, että vain isot ammattimaiset kasvinjalostajat ja siemententuottajat […]

Read more»
 

EU:n pelastuspalvelumekanismin jatkokausi 2014-2020

Joulukuussa 2013 hyväksytty EU:n päätös unionin pelastuspalvelumekanismista tuo parannuksia 15-vuotiaaseen yhteistyömuotoon. Määrärahoja kasvatetaan ja huomiota kiinnitettään enemmän katastrofien ennaltaehkäisyyn ja pelastustoimiin varautumiseen. EU:n pelastuspalvelumekanismin voidaan nähdä osana ilmastonmuutokseen varautumista. Jälleenvakuutusyhtiö Munich Re’n mukaan äärisäihin liittyvät vakuutuskorvaukset ovat selvässä kasvussa. Tulvat, myrskyt sekä helteiden ja kuivuuden aiheuttamat maasto- ja metsäpalot ovat […]

Read more»
 

Innovointistrategia kestävää kasvua varten: biotalousstrategia Euroopalle

Kesäkuun täysitunnossa parlamentti hyväksyi oma-aloitemietinnön EU:n biotalousstrategiasta. Siinä parlamentti totesi, että biotalous mahdollistaa tavaroiden ja palveluiden tuottamisen pienemmin kustannuksin, vähemmällä energialla ja ympäristöä vähemmän kuormittavalla tavalla. Keskeisenä keinona pidetään onnistunutta tutkimus- ja kehitystyötä, josta parhaimmillaan voi syntyä paljon uusia työpaikkoja. Toimiessaan mietinnön vihreänä varjoesittelijänä Satu Hassi kannatti uusiutumattomien luonnonvarojen korvaamista […]

Read more»
 

Lentokenttämelu

Komission ehdotuksen pohjalta parlamentti käsitteli Euroopan lentokenttien toiminnan kehittämistä kolmesta eri näkökulmasta: lentokenttäpalvelut, nousu- ja laskuaikojen jakaminen ja meluun liittyvät rajoitukset. Hassi toimi vihreiden varjoraportöörinä ympäristövaliokunnan lausunnossa meluun liittyvien rajoitusten asettamisesta EU:n lentokentillä. Päävaliokuntana asiassa toimi liikenne- ja matkailuvaliokunta, jossa esittelijänä oli Jörg Leichtfried (S&D/A). Komission ehdotus melusääntelystä perustui vihreiden […]

Read more»
 

Resurssitehokas Eurooppa

Hassi oli vihreiden varjoraportööri ympäristövaliokunnan mietinnössä, joka koski resurssitehokkuuden parantamista Euroopassa. Mietinnön esittelijänä toimi Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE). Parlamentti hyväksyi päätöslauselmaesityksen muutoksitta 24.5. Päätöslauselma ottaa kantaa komission viime vuonna julkaisemaan resurssitehokkuus-tiekarttaan, jolla määriteltiin keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet sekä keinot resurssitehokkuuden, vähähiilisen talouden sekä kestävän kasvun saavuttamiseksi. Vihreät ovat tyytyväisiä parlamentin […]

Read more»
 

Laivaliikenteen rikkipäästöt

Laivojen aiheuttamien ilmansaasteiden arvioidaan vievän 50 000 ihmistä Euroopassa joka vuosi ennenaikaiseen hautaan. Laivaliikenteen päästöjä ei ole rajoitettu toistaiseksi samalla tavalla kuin maantieliikenteen. Rekkojen dieselin rikkiraja on jo nyt sata kertaa tiukempi kuin se, jota Itämeren laivojen pitää noudattaa vuodesta 2015. Myös laivaliikenteen päästöjä tulee siis alentaa nykyisestä tasosta. Vuoden […]

Read more»
 

Yhteisen maatalouspolitiikan uudistaminen

EU on uudistamassa vuoden 2013 jälkeistä yhteistä maatalouspolitiikkaa. Tavoitteena on tehdä eurooppalaisesta maataloussektorista kilpailukykyisempi ja kestävämpi. Satu Hassi on ympäristövaliokunnan lausunnossa vihreiden varjoraportööri. Pääkäsittelijänä on maatalousvaliokunta. Lausunnolla vaikutetaan Euroopan parlamentin lopulliseen kantaan. Vihreille on tärkeää, että tulevaisuuden maatalouspolitiikka ottaa huomioon uudet haasteet ja siirtyy nykyisestä tehotuotantomallista kestävämpään ja oikeudenmukaisempaan suuntaan. Maataloustukien ehtoja on […]

Read more»
 

Search from category "Mietinnöt ja lausunnot"