Kirjalliset kysymykset


Lääkkeiden tuottajamaan merkitseminen

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) 24.1.2011 Direktiivi 2001/83/EY ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä vaatii, että EU-markkinoilla myytävien lääkkeiden pakkausselosteessa tulee kertoa  (artikla 59:1) “valmistajan nimi ja osoite”. Toisin sanoen kuluttajan tulisi pystyä näkemään ostamansa lääkkeen alkuperäinen valmistusmaa pakkauksesta. Termiä “valmistaja” ei kuitenkaan ole määritelty direktiivissä, mikä on johtanut monenlaisiin […]

Lue lisää»
 

Ajkan MAL Zrt. -alumiinitehtaassa säilytetyn aineen laatu ja tehtaan nykyinen toiminta

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLECsaba Sándor Tabajdi (S&D), Daciana Octavia Sârbu (S&D), Linda McAvan (S&D) ja Satu Hassi (Verts/ALE) 14.12.2010 Direktiivissä 2000/532/EY perustettiin Euroopan jäteluettelo, jossa määritellään vaarallisen jätteiden kriteerit. Jäteluettelon mukaan vaarallisiksi aineiksi on luokiteltava mitkä tahansa aineet, joilla on syövyttäviä vaikutuksia ja joiden sisältämien ärsyttävien aineiden pitoisuudet ylittävät tietyt rajat […]

Lue lisää»
 

Karjuporsaiden kastrointi EU:ssa

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) ja Heidi Hautala (Verts/ALE) 18.11..2010 Arviolta 80 % urosporsaista, eli noin 100 miljoonaa porsasta, kastroidaan vuosittain EU:ssa. Kastroinnille ei ole lääketieteellistä tarvetta, vaan sen tarkoitus on estää ns. karjun hajun muodostuminen urossikojen lihaan. Komission direktiivissä 2001/93/EY kielletään kaikki toimenpiteet, joiden tarkoitus on muu kuin terapeuttinen […]

Lue lisää»
 

Fennovoiman ydinvoimalan vaikutus Tornionjoen lohikantaan

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi ja Isabella Lövin 12.11.2010 (Verts/ALE) Eräiden suomalaisten sähköyhtiöiden, suurten sähkönkuluttajien ja sähköyhtiö E.ONin yhteisyritys Fennovoima suunnittelee uuden ydinvoimalan rakentamista Pohjois-Suomeen. Yksi ydinvoimalan mahdollisista sijaintipaikoista on Simon kunta Pohjois-Suomessa. Suunniteltu sijaintipaikka olisi Pohjanlahden rannikolla Karsikkoniemessä. Noin kolmen kilometrin päässä Karsikkoniemestä olevassa saaristossa sijaitsee Natura 2000  alue. Alue […]

Lue lisää»
 

Turvetuotantoalueiden vesistövaikutusten arviointi Suomen ympäristölupakäytännössä

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) 10.11.2010 Turvetuotantoon käytetyn suopinta-alan arvioidaan lisääntyvän voimakkaasti tulevina vuosikymmeninä Suomessa. Turvetuotannon lisääntyminen uhkaa pilata useita vesistöalueita, jos nykyistä ympäristölupakäytäntöä ei tarkisteta. Turvetuotantoalueen perustaminen vaatii ympäristöluvan, jota myönnettäessä tarkastellaan muun muassa turpeennoston vaikutuksia alueen vesistöihin. Ympäristölupakäytäntö ei kuitenkaan ota huomioon ympäröivää valuma-aluetta kokonaisuutena, vaan vesistövaikutuksia käsitellään […]

Lue lisää»
 

Eläinten suojelusta kuljetuksen aikana annetun asetuksen säännösten rikkomukset

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE), Heidi Hautala, (Verts/ALE), Anneli Jäätteenmäki (ALDE) ja Sirpa Pietikäinen (EPP) 8.11.2010 Eläinten suojelua kuljetuksen aikana annetun asetuksen (EY) N:o 1/2005 25 artiklassa todetaan seuraavaa: “Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen säännösten rikkomuksiin sovellettavia seuraamuksia koskevista säännöt ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet niiden soveltamisen varmistamiseksi. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, […]

Lue lisää»
 

EU:n metsien terveydentilan seurannan jatkuminen vuoden 2010 jälkeen

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) ja Sirpa Pietikäinen (EPP) 26.7.2010 Euroopan metsäympäristön seuranta perustuu pitkäkestoiselle tiedonkeruulle, jota on kerätty kansallisissa metsäinventaarioissa ja Euroopan laajuisessa metsien terveydentilan seurannassa vuosikymmenten ajan. Metsien terveydentilan seuranta on jatkunut jo 25 vuotta 41 maan, Euroopan komission ja YK:n Euroopan talouskomission alaisuudessa toimivan ICP Forests -ohjelman […]

Lue lisää»
 

Taigametsähanhen (Anser fabalis fabalis) pesimäkannan taantuminen

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) 18.6.2010 Taigametsähanhen pesimäkanta Suomessa ja Ruotsissa on saaliskanta- ja levähdysaluelaskennan mukaan taantunut erittäin voimakkaasti 1980-luvulta lähtien. Syinä tähän arvioidaan olleen tehostetusta maankäytöstä johtuva luonnollisen elinympäristön kaventuminen ja jäsenvaltioissa (Suomi, Ruotsi, Tanska, Saksa ja Hollanti) tapahtuva liikametsästys. Esimerkiksi Suomessa ei ole ryhdytty lainsäädännöllisiin suojelutoimenpiteisiin taigametsähanhen kannan […]

Lue lisää»
 

Oikeudellisiin toimiin ryhtyminen susien salametsästyksen suitsimiseksi Suomessa

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) ja Sirpa Pietikäinen (EPP) 29.4.2010 Uhanalaisten susien määrä Suomessa vähenee edelleen. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) on päivittänyt arvionsa Suomen susien määrästä. Susikanta on RTKL:n mukaan laskenut jopa vain 150-160 yksilöön kun vielä viime vuonna susia arvioitiin olevan yli 200 yksilöä. Kolmen viime vuoden aikana […]

Lue lisää»
 

Teollisuuden Voima Oy:n peitetty osingonjako

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi ja Heidi Hautala (Verts/ALE) 24.3.2010 Suomessa eräät voimayhtiöt, kuten Olkiluodon kolmatta ydinvoimalaa rakennuttava Teollisuuden Voima Oy (TVO) myyvät tuottamansa sähkön yhtiön osakkaille omakustannushintaan. Periaatetta on pidetty laillisena, koska Korkein hallinto-oikeus (KHO) hyväksyi sen kahdessa ratkaisussaan vuosina 1963 ja 1968 (KHO 1963 I 5 ja KHO 1968 […]

Lue lisää»
 

Search from category "Kirjalliset kysymykset"