Reilu kauppa kuntien imagovaltiksi

Print PDF Email

Satu Hassi Hämeenlinnassa 2.6.04

Hämeenlinnassa puhunut Satu Hassi patisti kuntia suosimaan nykyistä enemmän reilun kaupan tuotteita hankinnoissaan. Tällä hetkellä EU-maissa on jopa reilun kaupan kaupungeiksi julistautu-neita kuntia, kuten Newcastle ja Derby Englannissa. Reilun kaupan kampanja toi tänä keväänä maanlaajuista myönteistä julkisuutta Utajärven kunnalle, jossa koko kunta vaihtoi kahvinsa rei-luksi huhtikuun ajaksi.

Julkiset hankinnat muodostavat 14 prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta. Hassin mukaan julkisilla han-kinnoilla on merkitystä myös esimerkkinä yksittäisten kuluttajien valinnoille. Kunnat voivat halutessaan kilpailuttaa reilun kaupan tuotteita keskenään.
– Esimerkiksi kouluissa lapsia voidaan opettaa vastuullisiksi kuluttajiksi pienestä pitäen tarjoamalla kou-luaterioilla luomua ja reilun kaupan tuotteita sekä välttämällä geenimuunneltujen elintarvikkeiden hank-kimista, sanoo Hassi.

Reilun kaupan tuotteista voi avautua kunnille taloudellisen kasvun mahdollisuuksia, sillä kuluttajat ovat entistä enemmän kiinnostuneita vastuullisesta kuluttamisesta. Reilun kaupan logolla merkittyjen tuottei-den myynti kasvoi vuonna 2003 maailmalla arvioiden mukaan noin 30 prosenttia. Se on noin 10 prosent-tia enemmän kuin kahden edellisvuoden aikana.

– Kuntien kannattaisi lähteä leikkimieliseen kilpailuun Utajärven kanssa reilun kaupan kunnaksi tai kau-pungiksi julistautumisessa. Reilun kaupan imagolla voi olla merkitystä niiden ihmisten kotikuntavalin-nassa, jotka arvostavat globaalin tasa-arvoa ja ympäristönäkökulmia. Hankintaperiaatteiden uusimisessa kannattaa lyöttäytyä edelläkävijöiden joukkoon, sillä reilun kaupan suosio tulee tulevaisuudessa kasva-maan entisestään, korostaa Hassi.

Lisää tietoa aiheesta näistä osoitteista:
www.reilukauppa.fi